Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Kr 41/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-05

w Krakowie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej; I. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie do wydania w okresie 14 dni aktu administracyjnego lub dokonania...
. Stowarzyszenie [....] wystosowało wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w K. w formie elektronicznej o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:, kwot przyznanych nagród...

III OZ 280/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, która to skarga została złożona dnia 16 lipca 2020 r., W odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019, poz. 1429 - u.d.i.p.) termin ten jest krótszy. Stosownie bowiem do art. 21 pkt 1 u.d.i.p., przekazanie sądowi akt...

II SAB/Rz 69/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-09-28

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.P. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w [...] w sprawie o udzielenie informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie...
13 września 2020 r. oświadczył, że cofa skargę, ponieważ Dyrektor Zakładu Karnego w [...] udostępnił skarżącemu żądaną informację publiczną, dlatego cofnięcie skargi...

VI SA/Wa 1161/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-22

. Skarżąca spółka przekazała do wiadomości publicznej informację o podjęciu negocjacji z prywatnym inwestorem, dotyczących warunków i sposobu przeprowadzania transakcji...
skarżąca potwierdziła wagę tej informacji, uznając, że podanie do publicznej wiadomości pełnych informacji o drugiej stronie negocjacji mogło naruszyć jej słuszny interes...

VI SA/Wa 2640/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-11

ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie, nie przekazując Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej o:, a) rozpoczęciu w dniu...
, nie przekazując Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej wskazanej w sentencji decyzji., Strona wniosła o ponowne...

II GSK 1926/11 - Wyrok NSA z 2012-01-18

KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o wystawianiu przez jej spółki zależne: H. B. Sp. z o.o. oraz K. B. Sp...
informację, której przekazanie do publicznej wiadomości może wpłynąć na cenę akcji emitenta. Inwestorzy powinni mieć możliwość oceny ryzyka związanego z inwestowaniem...

II GSK 2316/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.; dalej ustawa o ofercie), z uwagi na ważny interes spółki opóźniła przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o 'czynności prawnej...
. konwalidowała tę czynność, co obowiązywało spółkę do podania do publicznej wiadomości informacji z [...] lipca 2010 r. w dniu [...] lipca 2010 r. Nieprzekazanie...

VI SA/Wa 1579/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-15

się do naruszenia przez spółkę art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie organ wskazał, że przepis ten nakłada na spółkę publiczną powinność niezwłocznego przekazywania informacji...
niezwłocznego, równoczesnego podania ww. informacji do publicznej wiadomości i do KNF powinien być zatem wykonany bez zbędnej zwłoki., W znaczącej większości przypadków objętych...

II GSK 2395/11 - Wyrok NSA z 2013-05-29

wraz z odpowiedzią udzieloną przez Komisję Europejską, pism Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - informacji publicznych udzielonych H. Muża i G. Szomborg, dokumentu w postaci...
kserokopii odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji publicznej do G. Szomborga, kserokopii wydruku systemu...

II GSK 2346/11 - Wyrok NSA z 2013-05-29

Europejską, pism Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - informacji publicznych udzielonych H. Muża i G. Szomborg, dokumentu w postaci kserokopii odpowiedzi Ministra Rolnictwa...
i Rozwoju Wsi z listopada 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji publicznej do G. Szomborga, kserokopii wydruku systemu FIDES za 2007 r. ze strony internetowej państwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100