Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Wa 2028/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr rej. [...], odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości...
umożliwienia złożenia wyjaśnień'., Decyzją Okręgowego Inspektora Pracy w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr rej, [...], organ odmówił udostępnienia informacji publicznej...

IV SA/Wr 569/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

wyjaśnień -pisma z dnia 30 czerwca - Inspektor Pracy postanowieniem z dnia 21 lipca 2008r. odmówił zachowania w tajemnicy informacji publicznej to jest imienia i nazwiska...
, który jest w posiadaniu Inspektora pracy jest pełnomocnictwo, na którym widnieje nazwisko pięciu działaczy związkowych. Ustalono, że nazwiska tych osób są informacjami publicznymi...

VI SA/Wa 2994/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-20

za rok 2014. Spółka nie podała do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących okoliczności wskazujących na utratę wartości aktywów G. S.A. oraz grupy kapitałowej...
, polegającego na nieprzekazaniu KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej przypadku niewywiązania się z zobowiązań...

II SA/Bd 875/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-21

), to prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Powołano...
., Sposób wykonywania pracy przez aparatowego na instalacjach Wydziału P 12 może stwarzać zagrożenie taką awarią techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego...

II SA/Bd 880/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Powołano się na poradnik Centralnego...
, błędne decyzje lub brak decyzji mogą stwarzać zagrożenie taką awarią techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego lub powodować skutki równoważne...

II SA/Bd 837/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-07

przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Powołano się na poradnik...
przez aparatowego na instalacjach Wydziału P 12 może stwarzać zagrożenie taką awarią techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego lub powodować skutki...

II SA/Bd 842/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Powołano się na poradnik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, w myśl którego prace w szczególnych warunkach...
awarią techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego lub powodować skutki równoważne skutkom poważnych awarii. Wykonywanie tych prac w sposób niezagrażający...

II SA/Bd 866/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-07

przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Powołano się na poradnik...
przez aparatowego na instalacjach Wydziału P 12 może stwarzać zagrożenie taką awarią techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego lub powodować skutki...

II SA/Bd 870/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Powołano się na poradnik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, w myśl...
12 może stwarzać zagrożenie taką awarią techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego lub powodować skutki równoważne skutkom poważnych awarii...

II SA/Bd 889/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

mogą stwarzać zagrożenie taką awarią techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Praca ta wymaga szczególnej odpowiedzialności, a także szczególnej...
wystąpienie poważnej awarii technicznej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego, będącej następstwem utraty cech sensomotorycznych w wyniku starzenia się pracownika...
1   Następne >   +2   +5   +10   51