Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SAB/Go 53/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-22

Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Rejonowego do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] roku w terminie 14...
do informacji publicznej dokumentów z akt podręcznych sprawy sygn. akt [...], a w szczególności dokumentów urzędowych, danych publicznych, sposobu załatwiania i przyjmowania spraw...

IV SAB/Gl 52/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

Miasta C. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. E.S. dwoma wnioskami z dnia [...] r. r. zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta C. o udostępnienie informacji...
i sprzętu medycznego oraz wykazu poradni w C. posiadających kontrakt z NFZ);, B) wykazu: skarg i wniosków o udzielenie informacji publicznej za lata [...] oraz sposobu...

II SAB/Gd 17/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-30

Instytucji Gospodarki Budżetowej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Instytucję Gospodarki Budżetowej do załatwienia w terminie 14 dni od zwrotu akt...
sprawy wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności wniosku skarżącego M. D. o udostępnienie informacji publicznej, zawartego w piśmie z 19 grudnia 2010 r...

IV SA/Gl 1058/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-14

Prokuratora Apelacyjnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prokuratora Okręgowego w B...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prokurator Okręgowy w B. odmówił udostępnienia P...

II SAB/Kr 92/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-17

. Stowarzyszenie [...] w B. złożyło skargę na bezczynność Wojewody [...] w związku z niewłaściwym rozpatrzeniem wniosku stowarzyszenia o udostępnienie informacji publicznej...
, że pismem z dnia 17 maja 2011 r. stowarzyszenie skierowało do Wojewody [...] wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poprzez przesłanie kopii wyżej wymienionej decyzji...

II SAB/Ol 50/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-07

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...
wynika, że dwoma pismami z dnia 1 kwietnia 2011r. M. K. zwróciła się do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ o udostępnienie informacji publicznej za 2010r. i 2011r...

II SAB/Ke 34/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-12-28

Biura Rozwoju Regionalnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Biuro Rozwoju Regionalnego do rozpatrzenia wniosku P.L. z dnia 22 marca 2011r...
. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - w terminie 14 dni - od daty uprawomocnienia się wyroku i zwrotu akt postępowania do organu administracji publicznej; II...

II SAB/Łd 93/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-20

ze skargi D. K. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do załatwienia wniosków D. K. z dnia 29 lipca...
D. K. złożył skargę na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

I OSK 401/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 22 listopada 2010 r. sygn. akt II SAB/Kr 105/10...
administracyjnego w zakresie załatwienia wniosku E. Ż. złożonego w dniu [...] kwietnia 2010 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu Sąd wskazał...

II SAB/Op 33/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-04

Starosty Opolskiego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w zakresie pozwolenia na budowę 1) zobowiązuje Starostę Opolskiego do rozpoznania, w terminie 14 dni...
w Opolu o udostępnienie informacji publicznej w postaci 'decyzji Starosty Opolskiego udzielającej pozwolenia budowlanego na działce nr A km [...] w [...] przy ul...
1   Następne >   +2   +5   +10   12