Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 36/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

strony o wszczęciu postępowania rozpoznawczego poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r...
postępowania rozpoznawczego;, w pkt 2) zawiadomić o wydaniu tego postanowienia przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej., Powyższe postanowienia zostały ogłoszone...

I SA/Wa 880/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu [...] kwietnia 2019 r. W dniu [...] kwietnia 2019 r. dokonano zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania rozpoznawczego...
w sprawie o sygn. akt [...]. Zawiadomienie stron zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu [...] kwietnia 2019 r. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2018 r...

I SA/Wa 881/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

w [...] przy ulicy [...]. Postanowienie to zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu [...] kwietnia 2019 r. W dniu [...] kwietnia 2019 r. dokonano...
zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w sprawie o sygn. akt [...]. Zawiadomienie stron zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu...

I SA/Wa 1788/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-01

w [...] i stanowiącej wyżej opisaną działkę. Postanowienie to zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej [...] grudnia 2019 r., Postanowieniem z [...] grudnia 2019...
r. Komisja zawiadomiła właściwe organy oraz sądy o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego. Postanowienie to zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej...

I SA/Wa 105/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-24

dla [...] w [...] prowadzi księgę wieczystą nr [...]. Postanowienie to zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu [...] września 2018 r. Postanowieniem z dnia...
z urzędu postępowania rozpoznawczego. Postanowienie to zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu [...] września 2018 r., Komisja podała...

I SAB/Wa 139/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

:, - zawiadomieniem z dnia [...] stycznia 2018 r. (ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu [...] stycznia 2018 r.) poinformował strony, że postępowanie...
Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia...

I SAB/Wa 457/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-22

r., gdzie organ wystąpił do Biura Geodezji i Katastru o przekazanie aktualnego wypisu z rejestru gruntów. [...] lutego 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej...
z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej jako kpa) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania...

I SA/Bk 22/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-27

i Kontrasygnaty na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (znak sprawy: [...]), z którego jednoznacznie wynika, iż wypłata odszkodowań dla osób fizycznych jest objęta...
w postaci art. 180 § 1 oraz art. 188 o.p., które miało istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez brak dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z informacji publicznych będących...

I SA/Wa 230/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

administracyjnego, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, bez doręczenia w trybie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
zapoznania się z treścią wydawanych w toku prowadzonego postępowania pism i rozstrzygnięć organu administracyjnego, opublikowanych w Biuletynie informacji Publicznej...

I SA/Wa 1727/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-15

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości., W dalszej części uzasadnienia Komisja podniosła, że termin...
przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania., Dodała, że 'inne uzasadnione przyczyny...
1   Następne >   +2   +5   +10   54