Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SAB/Bk 113/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-15

. na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2018 r. M.Ł., reprezentowany przez pełnomocnika, wystąpił do Wójta...
Gminy G. o udostepnienie informacji publicznej, w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330...

I SA/Wa 1034/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

konstytucyjną zasadę jawności - ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tejże ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację...
publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 u.d.i.p. prawo do informacji...

II SO/Go 6/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

informacji publicznej. Organ nie udzielił informacji publicznej w wyniku czego 24 marca 2014 r. złożył za pośrednictwem pocztowego urzędu nadawczego skargę na bezczynność. Organ...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako u.d.i.p) terminu a organ powinien dotrzymać czternastodniowego terminu...

II SA/Kr 1225/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-23

została podjęta. Brak uzasadnienia w przedmiotowej uchwale nie pozwala skarżącemu na efektywnym, realnym skorzystaniu z prawa dostępu do informacji publicznej, w sprawie...
która go interesuje., Co z tego, że istnieje takie prawo skoro odpowiednie informacje publiczne nie są sporządzane a brak ich sporządzenia automatycznie czyni arbitralnymi...

I SA/Wa 1278/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-27

z naruszeniem prawa. Sama Komisja na swojej stronie internetowej poucza o treści art. 49b § 1 kpa. Decyzje publikowane przez Komisję w Biuletynie Informacji Publicznej...
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej...

I OSK 3054/13 - Wyrok NSA z 2015-09-15

podstawowych, istotnych okoliczności i zaniechanie przeprowadzenia dowodu z innych materiałów dowodowych, dostępnych informacji publicznych, w sytuacji...
publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) własności nieruchomości oznaczonych jako działki: nr [...], nr [...] i nr [...], zajętych pod drogę publiczną - ul. W. w Toruniu...

II SA/Op 284/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-10

na stronach internetowych, a informację o tym właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat...
administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację...

II SA/Sz 1037/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-03

publicznej i informacji niezbędnych do oceny dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej przy ustalaniu opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności...
się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Nadmienił, iż przepisom o pomocy publicznej podlegają przedsiębiorcy, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą...

II SA/Gd 53/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-20

Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego niezwłocznie po jej podjęciu, a skarżąca była bezpośrednio informowana o kolejnych przetargach i rokowaniach...
nr [...], położonej w S. przy ul. W., oraz sporządził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący...

I OSK 1728/16 - Wyrok NSA z 2018-06-21

[...] w G., Firma F. Spółka cywilna M. F., B. F., M. F.. Podał, że wezwał strony do złożenia wniosków o udzielenie pomocy publicznej i informacji niezbędnych do oceny...
przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, organ wezwał te podmioty do złożenia wniosków o udzielenie pomocy publicznej i informacji wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   41