Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol

II SAB/Po 14/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

., Na zakończenie organ podał, że żądane informacje nie miały charakteru informacji publicznej, gdyż żądania zmierzały do załatwienia konkretnej, indywidualnej sprawy...
, nie zaś do udzielenia informacji publicznej, którą dysponował organ., Skarżąca pismem z dnia 27.02.20167r. odniosła się do twierdzeń Skarżącego i podała, że podtrzymuje swoją...

II SA/Po 577/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

, które również zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w K.., W ocenie Kolegium inwestor nie ma obowiązku szczegółowo uzasadniać...
przez organ I instancji odpowiednich obwieszczeń (na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w K. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej), których to faktów...

I OSK 887/10 - Wyrok NSA z 2011-04-08

w przepisach (np. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm. - przewiduje wprost, że podmiotowi...
, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności...

IV SA/Wa 748/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

na niewskazaniu przez organ w skarżonej decyzji przyczyn, z powodu których dał wiarę jedynie danym opublikowanym w biuletynie informacji publicznej przez Agencję...
pomorskim, gdzie położone są nieruchomości objęte wnioskiem, wynosi 19,16 ha (dane za 2017 r. opublikowane w biuletynie informacji publicznej przez Agencję...

II SA/Gd 434/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-11

2007 r. I OSK 351/06 - LEX nr 291429) a także, że stanowią informację publiczną, która podlega udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie...
do informacji publicznej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2006 r. sygn. akt II SA/ Gd 897/05 - ONSA i WSA 2007/2/41)., Przyjmując...

II SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-24

w Biuletynie Informacji Publicznej, wobec czego nie informowano o tym skarżącego odrębnym pismem., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 19...
korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej należy do wyłącznej kompetencji rady gminy., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy Wilków wniósł o jej odrzucenie...

II SA/Ol 1041/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-17

przyjęty tj. poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w siedzibie skarżącego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Ponieważ do chwili obecnej...
(Dz.U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów...

II SA/Ol 1042/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-31

. poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w siedzibie skarżącego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Ponieważ do chwili obecnej pomimo braku...
Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych...

II SAB/Łd 171/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-19

w Starostwie Powiatowym w B., w Urzędzie Gminy B., na tablicy ogłoszeń w miejscowości R., a także zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy B...
Informacji Publicznej Urzędu Gminy B.. Nie zgłosiły się żadne zainteresowane osoby. Starosta [...] pozostawił przedmiotowy wniosek bez rozpoznania, gdyż nie zostały usunięte...

II SA/Łd 853/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-11

źródła informacji publicznej. Informacje w nich zawarte nie są jawne, a w konsekwencji objęte są tajemnicą zawodową rzeczoznawcy majątkowego. Katalog możliwych sytuacji...
: przeznaczenia, kształtu i dostępu do drogi publicznej. Nie przedstawiono w nim również informacji, które z nieruchomości przyjętych do porównania posiadają ustanowione...
1   Następne >   +2   +5   +10   91