Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol

II SAB/Bk 58/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-08-19

. na bezczynność Starosty B. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę I. Wnioskiem z [...] marca 2021 r. (data wpływu do organu [...] marca 2021 r.) Z. S. zwróciła...
się do Starosty B. o udzielenie - w trybie dostępu do informacji publicznej - odpowiedzi na pytanie: 'czy Państwo O. (M., W., K., L.) lub jedno z wymienionych osób wystąpili...

II SAB/Ke 30/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-20

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a I. odrzucić skargę; II. zwrócić J. Ł. kwotę...
Starosty S. w przedmiocie nierozpatrzenia jej wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, zarzucając organowi naruszenie art. 61 ust. 1 i 2...

II SAB/Ol 208/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-12-13

w O. w udostępnieniu informacji publicznej oddala skargę. L. Sp. zo.o. w W. (dalej: skarżąca, spółka) wnioskiem z 7 września 2022 r. zwróciła się do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich...
na bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku z 7 września 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej, zarzucając organowi naruszenie:, - art. 61 ust. 1 Konstytucji...

II SAB/Op 8/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 28 grudnia 2010 r., opartym o przepis...
art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, D. O. wystąpił do Agencji Nieruchomości...

II SAB/Lu 57/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-21

[...] oddalił skargę J. Ł. na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia powołał się na przepisy ustawy z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i wskazał, że rozpoznanie wniosku o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z rozwiązaniami...

VIII SA/Wa 582/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

[...]marca 2015 r., wnosząc o jej weryfikację., W uzasadnieniu odwołania podniósł między innymi, iż istotą jego wniosku jest udzielenie informacji publicznej z publicznego...
do informacji publicznej., [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzją z dnia [...] maja 2015 r., wskazaną na wstępie i zaskarżoną...

I OSK 142/16 - Wyrok NSA z 2016-12-20

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
udostępnienia informacji publicznej., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, W piśmie z dnia 16 czerwca 2015 r. J. Ł. wniósł skargę na bezczynność Starosty...

II SA/Wr 918/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

się o udzielenie niezbędnych mu informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek im podległych lub podporządkowanych. Nie jest przy tym istotne, że skarżący...
i kartograficznego, albowiem dokumenty te należy uznać za informacje publiczne wydawane na podstawie tej ustawy. Zaskarżona odmowa udzielenia informacji zapadła w formie...

I OSK 298/22 - Wyrok NSA z 2023-03-28

ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez błędną wykładnię, polegające na uznaniu, że żądane przez Skarżącego z państwowego zasobu geodezyjnego...
i kartograficznego materiały nie stanowią informacji publicznej;, naruszenie przepisów o postępowaniu w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, w rozumieniu art. 174 pkt 2 p.p.s.a., tj...

I OSK 2610/17 - Wyrok NSA z 2018-03-16

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W ocenie Sądu bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami ustawy 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, dalej również 'u.d.i.p.'), polega na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100