Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Po 29/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę W dniu 11 marca 2014 r. K. C. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w sprawie udostępnienia informacji publicznej żądanej we wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r., domagając...

II SAB/Po 22/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-09

. - Dyrektora Zarządu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Miasto P. - Dyrektora Zarządu [...] do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 2...
go, że rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...

II SAB/Gd 3/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-31

Wójta Gminy w sprawie udzielenie informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 14 listopada 2013 r. R. B. wystąpił do Wójta Gminy o udostępnienie, w trybie ustawy...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) - dalej jako 'ustawa', kopii decyzji, bez anonimizacji, w sprawie umorzenia...

II SAB/Po 6/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-23

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w sprawie, II. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego kwotę 597 zł (pięćset...
do Starosty [...] (dalej odpowiednio również 'Starosta' lub 'organ') wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie, 'w jaki sposób realizowana jest obsługa...

II SA/Gd 951/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę...
. Pismem z dnia 1 lipca 2013 r. R. B. wniósł do Wójta Gminy o udostępnienie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz...

II GSK 3514/15 - Wyrok NSA z 2017-09-19

gospodarki finansowej w sferze publicznej oraz wskazała na wynikającą z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz § 11 ust. 5 lit. b rozporządzenia Ministra...
Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r. możliwość udostępniania informacji, których publikacja leży w interesie...

III SA/Gl 142/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

ewentualnie oddalenie w całości., W jego ocenie, skoro informacja o wysokości zaktualizowanej kwoty dotacji została zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej...
Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji, pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Wynika to już z samej istoty i funkcji, jakie pełni Biuletyn Informacji Publicznej...

I SA/Łd 673/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-28

administracyjnymi. Podstawowa kwota dotacji oraz jej aktualizacje ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji (art. 78e...
' zamieszczane na mocy art.89d u.s.o. w Biuletynie Informacji Publicznej. Brak wykorzystania tego środka zaskarżenia oznacza bezskuteczność kwestionowania wysokości podstawowej...

II GSK 304/17 - Wyrok NSA z 2017-04-06

o udzielenie informacji publicznej, tzn. o przekazanie dokumentacji związanej z realizacją spornego zadania. Organ, w związku z niedostarczeniem przez stowarzyszenie...
w postępowaniu dotyczącym zwrotu dotacji., W międzyczasie stowarzyszenie złożyło kolejny wniosek o udzielenie informacji publicznej (pismo z dnia [...].10.2014 r.)., W związku...

II SA 3126/01 - Wyrok NSA z 2002-04-10

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, obywatel na prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących służbę publiczną. Prawo...
o stwierdzenie obowiązku udzielenia mu przez zarząd tej informacji. Powołał się przy tym na swoje uprawnienia z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, jawność finansów publicznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100