Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I OSK 2076/12 - Wyrok NSA z 2014-02-07

przez stronę we wniosku art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przyznającym właśnie organom administracji publicznej prawo do uzyskania informacji...
stanowi o obowiązku udzielenia informacji na żądanie organów administracji publicznej bezwarunkowo, natomiast warunek realizacji zadania publicznego związanego z gruntami...

II SA/Wr 513/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-04

nie oznacza wydania zaświadczenia, co wyłącza stosowanie art. 217 § 1 i 2 k.p.a. Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków stanowią informacje publiczne. Wnioskodawca...
zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie zaś postanowienia (patrz wyroki III SA/Lu 50/12 lub, I OSK 1444/10)., Zaskarżonym postanowieniem...

II SA/Bk 533/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-19

konieczny do udostępnienia organowi administracji publicznej danych z ewidencji gruntów i budynków. Dalej ZUS wskazał, że odmowa udzielenia wnioskowanych informacji...
, organy administracji publicznej i inne podmioty realizujące zadania publiczne związane z nieruchomościami, których dotyczy informacja oraz inne podmioty, które mają interes...

II SA/Bk 528/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-22

są: właściciele i inne osoby władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy informacja, organy administracji publicznej i inne podmioty realizujące zadania publiczne...
odwoławczy zauważył, iż forma postanowienia dla wydanego aktu, wbrew zarzutom Odwołującego, była formą właściwą, albowiem do zakresu znaczeniowego informacji publicznej...

II SA/Bk 511/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-19

przyjęcie, że organ administracji publicznej, jakim jest wnioskodawca zobowiązany jest do wykazywania interesu prawnego, w celu uzyskania informacji z ewidencji gruntów...
są: właściciele i inne osoby władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy informacja, organy administracji publicznej i inne podmioty realizujące zadania...

I OSK 180/13 - Wyrok NSA z 2014-10-01

może zwracać się do organów administracji publicznej o udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, niezależnie od tego, iż nie jest uprawniony...
wyższego stopnia zauważył, że informacje objęte wnioskiem nie stanowią informacji publicznej, której można domagać się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Gl 962/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-20

udzielenia informacji na żądanie organów administracji publicznej bezwarunkowo, natomiast warunek realizacji zadania publicznego związanego z gruntami, budynkami lub lokalami...
. Postanowieniom tym zarzucił naruszenie:, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) poprzez...

II SA/Ol 441/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-17

do informacji publicznej, odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, co oznacza, że wydane w niniejszej sprawie postanowienia rażąco naruszają prawo...
, że wbrew twierdzeniom strony skarżącej, w niniejszej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

III SA/Gd 811/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-16

, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) wnoszący zażalenie podważył formę rozstrzygnięcia wskazując, że odmowa...

I OSK 332/10 - Wyrok NSA z 2011-01-04

się on udostępnienia informacji publicznej, do której to dostęp regulowany jest przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz...
jako żądanie dostępu do informacji publicznej, które to postępowanie regulowane jest zapisami ustawy o ochronie danych osobowy., Odpowiedź na skargę kasacyjną nie została...
1   Następne >   +2   +5   +10   100