Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 127/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-08

do rozpatrzenia wniosku G. L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - wydania dokumentów kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w maju 1998 r...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej tj. o wydanie dokumentów, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w maju 1998 r...

I SA/Ol 481/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-22

nr '[...]', wystawionego w dniu '[...]' przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, obejmującego opłatę za udostępnienie informacji publicznej w wysokości 667,40 zł. Wszczęcie egzekucji...
normatywny' powołano art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., Pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. I.Ż. wniósł...

I SA/Gl 1151/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-17

czerwca 2013r., w którym zakwestionował zasadność dochodzenia od niego należności związanych z udostępnieniem informacji publicznej. Strona podniosła, że w dniu przekazania...
zarzuty za nieuzasadnione. W uzasadnieniu wyjaśnił, że należność powstała na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j....

I SA/Gl 257/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-07

poniesionych kosztów za udostępnienie informacji publicznej na kwotę [...] utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., Uzasadniając rozstrzygnięcie, organ wskazał, że w dniu 15...
poniesionych kosztów za udostępnienie informacji publicznej., Postanowieniem nr [...] z dnia [...] wierzyciel uznał zarzut za bezzasadny. Rozpoznając zażalenie nie znaleziono...

III SA/Po 495/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-28

wystawionego przez Wójta Gminy B. tytułu wykonawczego z 19 stycznia 2022 r. nr [...] dotyczącego opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz stwierdził niedopuszczalność...
, że może zmienić sposób i formę pozyskania informacji lub wycofać wniosek., Dostęp do informacji publicznej - co do zasady - jest bezpłatny, co wynika z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia...

VIII SA/Wa 395/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

z [...] października 2016 r., obejmującego zaległości z tytułu zwrotu kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w kwocie należności głównej [...] zł (plus należne...
przez wierzyciela., Dyrektor IS odwołał się następnie do treści art. 15 ust. 1 - 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764...

I SA/Gl 686/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-02

za udostępnienie informacji publicznej., 2. Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., 2.1. Wierzyciel - Wójt Gminy N...
. wystawił wobec skarżącego dwa tytuły wykonawcze: z dnia [...] nr [...] i z dnia [...] nr [...], dotyczące opłat za udostępnienie informacji publicznej na podstawie wniosków...

II SA/Wr 713/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-06

informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych...
być rozpatrywane według zasad określonych w przepisach udostępnienie informacji publicznej. Zdaniem DWINGiK, pogląd ten należy uznać za odosobniony w orzecznictwie...

II SA/Wr 712/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-06

informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych...
według zasad określonych w przepisach udostępnienie informacji publicznej. Zdaniem DWINGiK, pogląd ten należy uznać za odosobniony w orzecznictwie sądowoadministracyjnym...

II SA/Wr 513/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-04

nie oznacza wydania zaświadczenia, co wyłącza stosowanie art. 217 § 1 i 2 k.p.a. Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków stanowią informacje publiczne. Wnioskodawca...
zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie zaś postanowienia (patrz wyroki III SA/Lu 50/12 lub, I OSK 1444/10)., Zaskarżonym postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100