Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Sz 17/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-15

informacji publicznej I. zobowiązuje Spółkę A. do rozpatrzenia wniosków z dna 23 listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oznaczonych w piśmie Spółki...
,, 6) zasądzenie kosztów postępowania.', W uzasadnieniu skargi podniósł, że dnia 23.11.2017 r. złożył podanie zawierające wnioski o udostępnienie informacji publicznej...

II GSK 2040/18 - Wyrok NSA z 2022-05-17

w następującym stanie sprawy:, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej 'Prezes URE') w ogłosił [...] grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji...
opłaty OZE będzie kierował się opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazem, nie będzie zaś prowadził własnych ustaleń w tym zakresie., Tym samym...

VI SA/Wa 1038/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

przekazywania Komisji, spółce prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych, w7 rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie. Zgodnie z art...
przekazana do publicznej wiadomości. Informacja ta spełnia również warunek precyzyjności wskazując na okoliczności, które wystąpiły, tj. rozpoczęcie w dniu [...] września 2013...

VI SA/Wa 1277/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg), ze względu na ważny interes publiczny. Biuro informacji gospodarczej, jak stwierdził Sąd...
przez potencjalnych odbiorców, jako usługi świadczone przez podmiot o podwyższonym stopniu zaufania publicznego. Oznacza to naruszenie zasady wyłączności działalności biura informacji...

VI SA/Wa 2072/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

oraz przetargów stosuje się przepisy dotychczasowe), ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej URE ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności...
, działając na podstawie § 12 ww. rozporządzenia, opublikował protokół w Biuletynie Informacji Publicznej URE., Zgodnie zatem z art. 16 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy...

VI SA/Wa 2071/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

się przepisy dotychczasowe), ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej URE ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej...
na podstawie § 12 ww. rozporządzenia, opublikował protokół w Biuletynie Informacji Publicznej URE., Zgodnie zatem z art. 16 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy o efektywności...

II GSK 3257/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

spraw z zakresu administracji publicznej. Tak jest chociażby w przypadku podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001...
r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), które nie są organami władzy publicznej (np. spółki z udziałem Skarbu Państwa; por...

VI SA/Wa 889/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

. Tak jest chociażby w przypadku podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t...
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy uprawniających do korzystania z pomocy publicznej i tym samym Zarządzający strefą uzyskał przymiot...

VI SA/Wa 3203/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm...
wskazał postawę prawną wydania takiej opinii (art. 106 kpa oraz art. 16 ust. 5 ww. ustawy). Postanowienie zawiera stosowne informacje, umożliwiające Ministrowi Gospodarki...

III SA/Gd 243/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-06

Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wniosek o wpis do CEIDG...
jednorodzinnym. Kolegium wskazało, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonywany jest w formie czynności materialno - technicznej z zakresu administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   79