Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Po 74/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

z siedzibą w [...] na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Burmistrz [...] dopuścił się bezczynności w zakresie...
wniosku skarżącej o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 maja 2018 r. w zakresie żądania udzielenia odpowiedzi na pytanie: 'Czy Gmina [...] powołała jednostkę...

II SAB/Op 107/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-09

udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Rektora A do załatwienia wniosku [...] z siedzibą w [...] z dnia 30 sierpnia 2018 r., w terminie 14 dni od dnia otrzymania...
Rektora A w zakresie udostępnienia informacji publicznej, o którą zwrócił się wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2018 r., W skardze zawarto wniosek o nakazanie organowi udostępnienia...

I OSK 1559/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

usunięcia ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego postanawia...
z siedzibą w K. na czynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zamieszczenia i odmowę usunięcia ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP...

II SAB/Go 35/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

na bezczynność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora...
mailowej - do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii [...] z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie czy w 2017 r. i 2018 r. wyżej wymieniona jednostka...

III SA/Gd 178/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-15

. skarżący zwrócili się do Urzędu Gminy w U. o udzielenie informacji publicznej poprzez przesłanie dokumentów związanych z wprowadzeniem opisanej zmiany organizacji ruchu...
. podkreślił, że skarga nie dotyczyła postępowania w sprawie zmiany organizacji ruchu, ale postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej, ponieważ Burmistrz Miasta...

II OSK 600/19 - Wyrok NSA z 2019-06-04

w Warszawie od 6 lutego do 1 marca 2018 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu od 6 lutego 2018 r., w Urzędzie Miasta i Gmina K. w dniach od 7 do 21 lutego 2018 r...
. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu w tym samym terminie., Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej Wojewody zostało najpóźniej ogłoszone 7 lutego...

VII SA/Wa 1957/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-25

ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. Ponadto, wysyła...
. Ogłoszenie to następuje w formie obwieszczenia w urzędzie organu, który wydał decyzję i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej...

II OSK 3815/19 - Wyrok NSA z 2020-02-05

w Warszawie w dniach od 23 maja do 27 czerwca 2018 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu w dniach od 23 maja do 23 czerwca 2018 r.,, b) w Urzędzie Gminy...
Baboszewo w dniach od 23 maja do 7 czerwca 2018 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu w tych samych dniach,, c) w Urzędzie Gminy Płońsk w dniach od 23 maja...

II SA/Lu 211/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-07

, oraz zawiadomił o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta B. P. oraz prasie lokalnej...
przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Stosownie...

II SA/Bd 1212/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-29

2020 r. i w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej: Starostwa Powiatowego w A. i Urzędzie Gminy W. w dniu [...] marca 2020 r...
w A. od [...] czerwca 2020 r. do [...] sierpnia 2020 r. i w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w A. w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100