Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol

II SAB/Bd 21/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-13

A sp. z o.o. w P. Oddział Dystrybucji w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Spółkę A sp. z o.o. w P. Oddział Dystrybucji w B. do rozpoznania...
wniosku A.M. z dnia [...] stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie kserokopii ewentualnych decyzji stanowiących podstawę lokalizacji budowy...

II SA/Wa 1631/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

udostępnienia informacji publicznej postanawia - odmówić dopuszczenia [...] z siedzibą w [...], [...] Sp. z o. o. Oddział w [...] do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764); zwanej dalej u.d.i.p. oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

II SA/Bd 993/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

2020 r. znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Dyrektor Szpitala z dnia...
z [...] lipca 2020 r. M. M., powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Prezesa Zarządu NZOZ Szpital [...] o udzielenie informacji...

II SAB/Łd 82/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-23

roku sprawy ze skargi W. T. na bezczynność Burmistrza A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Burmistrza A. do załatwienia wniosku skarżącego...
. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Burmistrza A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku z dnia 3...

II SAB/Bd 95/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-23

Ogólnokształcącego [...] we [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że Dyrektor [...] Liceum Ogólnokształcącego [...] we [...] dopuścił...
2020 r., wysłanym pocztą elektroniczną, M. S. (skarżący) zwrócił się do [...] Liceum Ogólnokształcącego [...] o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie...

II SA/Rz 203/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-05-26

[...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej -skargę oddala- II SA/Rz 203/20, Uzasadnienie, Przedmiotem skargi B. P. (dalej w skrócie...
udzielenia informacji publicznej., W podstawie prawnej organ wskazał art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 2001 r. o dostępie do informacji...

IV SAB/Gl 93/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-29

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Stowarzyszenie A z siedzibą w W. w dniu 22 lutego 2016r. zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Ś. z wnioskiem...
RP oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie wnioskowanej informacji...

III OSK 2850/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-13

.' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: dopuścić Stowarzyszenie W. z siedzibą w W. do udziału...
organizacji jest nadzór obywatelski nad realizacją art. 61 Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stowarzyszenie wskazało, że prowadzi poradnictwo...

I OSK 504/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-21

udostępnienia informacji publicznej postanawia: dopuścić Stowarzyszenie A. z siedzibą w W. do udziału w postępowaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia...
11 października 2016 r., sygn. akt: IV SAB/Wr 117/16 oddalił skargę M.K. na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarżący, pismem...

II SAB/Sz 119/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-14

publicznej. Sprawa ta dotyczyła jego uprawnienia mającego oparcie w art. 61 ust.1 Konstytucji RP oraz w art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. B...
ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej gwarantujące mu prawo do uzyskania informacji publicznej oraz art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. umożliwiający organowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   17