Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I OSK 183/14 - Wyrok NSA z 2014-09-17

A. K. na bezczynność Przedsiębiorstwa [...] Spółki Akcyjnej w Białymstoku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 12 listopada...
Akcyjnej w Białymstoku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, zobowiązał Przedsiębiorstwo [...] Spółkę Akcyjną w Białymstoku do załatwienia w trybie ustawy z dnia...

III SA 2208/99 - Wyrok NSA z 2001-01-18

Komisja Papierów Wartościowych jako centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu, sprawując nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu...
podejmie takie działania, które mogą zapewnić pełny i powszechny dostęp do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych., W powyższym obowiązku mieści...

III SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

na podstawie dyrektywy nr 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów...
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. UE. L 98.204.37 ze zm.; dalej 'dyrektywa...

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

skorzystania ze spornego zwolnienia czy występował o dokonanie wykładni przepisów prawa podatkowego, a organy podatkowe udzieliły w tym zakresie błędnej informacji...
naruszony. Na podstawie zaś art. 84 Konstytucji każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Przepis...

III SA 1371/01 - Wyrok NSA z 2001-11-06

obowiązkowi działania przez organy administracji publicznej w sposób budzący zaufanie do tych organów., W skardze podniesiono, że lokal, w którym zamierzano prowadzić...
jest niemożliwe. Z posiadanych przez stronę informacji wynika, bowiem, że w tym samym miejscu usytuowany jest już jeden polski kantor wymiany walut., W odpowiedzi na skargę...

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

z powzięciem informacji, że przed wydaniem decyzji z dnia [...] sierpnia 2007 r. S. B. przelał na konto E. kwotę określoną w ugodzie. Decyzja nie została zaskarżona., Od decyzji...
:, a) niestwierdzenie przez organ administracji publicznej naruszenia art. 28 i art. 127 § 1 i § 3 i art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 105 § 1 k.p.a. oraz art. 6 ust. 3...

I SA/Sz 419/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-28

w [...] przy ul. [...];, 5. faktury VAT za energię elektryczną i gaz za ww. lokal;, 6. kopię Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2014 r...
się także wpis, stanowią rodzaj danin publicznych. Zwolnienie od ponoszenia tego rodzaju danin stanowi odstępstwo od konstytucyjnego obowiązku ich powszechnego i równego ponoszenia...

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

., W dniu [...] lutego 2008 r. Prezes NBP wydał decyzję nr [...], którą uchylił decyzję dewizową nr [...] z [...] sierpnia 2007 r. w związku z powzięciem informacji...
administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy...

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym...
tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi...

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

. I, nawet, jeśli napisanie tych odwołań zleciła doradcy podatkowemu, to musiała mu przekazać sporo informacji dotyczących postępowania, których nie zawarto w decyzji organu I instancji...
tej Ordynacji regulują kwestie związane z oceną zaświadczeń i dokumentów urzędowych sporządzonych w określonej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej...
1   Następne >   2