Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

I SA/Po 343/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-14

Obrachunkowa 18 marca 2020 r. na stronie biuletynu informacji publicznej opublikowała porządek obrad Kolegium Izby spraw planowanych na 23 marca 2020 r. obejmujący wymienioną...
jej biuletynu informacji publicznej zamieszczono porządek obrad Kolegium na 23 marca 2020 r. obejmujący m. in. objętą rozstrzygnięciem nadzorczym uchwałę Rady Miasta...

II SA/Gl 1035/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-04

Gminy, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. Odwołanie się do urzędowego publikatora teleinformatycznego (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.), uznać należy w takiej sytuacji za dopuszczalne i nie naruszające zasad prawidłowej legislacji...

IV SA/Wa 928/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

w 'Wieloletniej prognozie finansowej' publikowanej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta [...];, - § 16:, 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć...
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawartego w 'Wieloletniej prognozie finansowej' publikowanej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta...

II SA/Wr 326/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie zaś z § 4 , zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania., W § 1 załącznika wskazano, że przedsiębiorca...
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w S. oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie jest to wystarczające do stwierdzenia, że ustawowy tryb...

II SA/Ol 426/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-10

. 57)., Pomimo powyższego dostrzec należy, że organ I instancji umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o obowiązku dokonania wpisu w rejestrze działalności...
, na okoliczność udzielonej skarżącemu informacji o braku konieczności złożenia wniosku o wpis do działalności regulowanej w Gminie A, w sytuacji kiedy taki wpis już posiadał w miejscu...

I SA/Gd 1119/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-01

informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)., Z tych wszystkich względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...

II SA/Bk 95/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-20

B. a w § 3 stwierdzono, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w B...
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości', czyli wykonywać będzie zadania z zakresu administracji publicznej, a z drugiej strony...

IV SA/Po 196/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych...
. Ewentualne stwierdzenie uchybień w działaniu administracji publicznej obliguje sąd od uchylenia decyzji, stwierdzenia jej nieważności, bądź też stwierdzenia wydania...

II SA/Gl 821/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-20

odszczurzania jest podawane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze, na łamach tygodnika lokalnego, umieszczane jest w aktualnościach na stronie Urzędu...
nie zawiera wymagań obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, do czego obliguje art. 4 ust. 2 pkt...

II SA/Gd 377/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-17

za stanowiskiem NSA, nie pozwala na stwierdzenie, że wypełnione zostało upoważnienie ustawowe w tym zakresie., Jak wynika z informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej...
Gminy nie była również uprawniona do wprowadzenia zakazu wpuszczania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej. Wreszcie w § 17 regulaminu wskazano...
1   Następne >   +2   +5   +10   60