Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, ponieważ nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej w dniu [...] stycznia 2017 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną...
w zakresie nieprzekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną D. sp. z o.o....

II GSK 366/15 - Wyrok NSA z 2016-06-24

ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nieprzekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji, która stanowi informację poufną...
informacji poufnych dotyczy zarówno informacji, które wytworzone są przez emitenta, jak również pochodzą od podmiotów zewnętrznych, co do których spółka publiczna...

II GSK 2316/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.; dalej ustawa o ofercie), z uwagi na ważny interes spółki opóźniła przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o 'czynności prawnej...
. konwalidowała tę czynność, co obowiązywało spółkę do podania do publicznej wiadomości informacji z [...] lipca 2010 r. w dniu [...] lipca 2010 r. Nieprzekazanie...

II GSK 1198/16 - Wyrok NSA z 2018-02-14

innego klienta DM [...] S.A. Informacje te w tym dniu stanowiły informację poufną, ponieważ nie były one podane do publicznej wiadomości oraz dotyczyły instrumentów...
wyżej wymieniony wniosek wskazała, że skarżący [...] marca 2010 r. przekazał informacje przedstawicielom klientów DM [...] S.A. na temat planowanej realizacji zlecenia...

II GSK 2054/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

przy tym za istotne, że nierzetelne informacje zostały rozpowszechnione w formie raportu bieżącego przekazującego do publicznej wiadomości, stosownie do kwalifikacji nadanej...
ustawy o obrocie w ten sposób, że rozpowszechnili za pomocą środków masowego przekazu nierzetelne informacje dotyczące obszaru S. , w związku z przekazaniem do publicznej...

II GSK 4535/16 - Wyrok NSA z 2018-12-06

oraz na strukturę jej akcjonariatu. Spółka przekazała do wiadomości publicznej informację o podjęciu negocjacji z prywatnym inwestorem, dotyczących warunków i sposobu...
na nierówność w dostępie do informacji, albowiem ze względu na specyfikę rynku publicznego, osoby szybciej zdobywające pewne informacje mogą czerpać z tego tytułu ogromne zyski...

II SA/Po 348/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

wyrażania opinii prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu...
może on dochodzić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). ...

VI SA/Wa 2518/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-06

przepis, w brzmieniu mającym zastosowanie do przedmiotowej sprawy, nakładał na emitentów obowiązki informacyjne, w tym przekazywania do publicznej wiadomości informacji...
i transparentności obrotu. (zob. np. Kuska-Żak Ilona, Żak Marcin komentarz do art. 56 ustawy LEX/el. 2006)., Obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji bieżących...

II SA/Bd 514/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-19

jest udostępniana w biuletynie informacji publicznej [...], a zatem jej zawartość jest powszechnie znana., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd...
administracji publicznej, do zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Organ II instancji zaznaczył ponadto...

II GSK 1713/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

nierzetelnych informacji. Podsumowując, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że prawidłowa jest ocena KNF, że informacje przekazane do publicznej wiadomości stanowiły...
z przekazaniem do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr [...]. Informacje były nierzetelne, gdyż wskazywały, że odwiertem [...] odkryto złoże, bez wskazania w jaki sposób należy...
1   Następne >   +2   +5   9