Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II SA/Gd 897/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-21

terytorialnego lub Skarbu Państwa są materiałami w rozumieniu powołanego przepisu., Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
niż urzędowe jest zagwarantowany w art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, który mówi o dostępie do informacji publicznej w ogólności., Dostęp do informacji publicznej jest sam...

VII SA/Wa 2026/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

i słowno-muzycznych na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie; 2) zwielokrotnianie; 3) wprowadzanie do obrotu; 4) użyczenie; 5) najem; 6) publiczne wyświetlenie...
; 7) publiczne odtworzenie; 8) nadawanie; 9) reemitowanie; 10) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu...

VII SA/Wa 911/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

- 6) nadanie brzmienia 'publiczne wyświetlenie'; 4) pkt 1 - 9) nadanie brzmienie 'nadawanie'; 5) pkt II - i) nadanie brzmienia 'zwielokrotnianie'; 6) pkt II-5) nadanie...
brzmienia 'publiczne odtworzenie'; 7) pkt II -6) nadanie brzmienia 'nadawanie' oraz nadanie nowej numeracji - od pkt I - i) do pkt I - 10) i od pkt II - i) do pkt II-8), wg...

I SA/Kr 917/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-16

do wiadomości publicznej, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umowy dotyczące informacji technicznych lub technologicznych wymienionych...
przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej'., Od powyższej decyzji...

VII SA/Wa 910/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

usunął; 4. lit. g nadał brzmienie 'publiczne wyświetlenie'; 5. lit. h nadał brzmienie 'publiczne wystawienie'; 6. it. j) i k) nadał brzmienie 'nadawanie'; 7. lit. 1 nadał...
w utworze audiowizualnym na polach eksploatacji: III. utrwalanie; IV. zwielokrotnianie; V. wprowadzanie do obrotu; VI. użyczenie i najem; VII. publiczne wykonanie; VIII...

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

publicznej obowiązany był wezwać go o wykazanie swojego przymiotu strony w tej konkretnej sprawie. Prowadzenie bowiem postępowania wszczętego na wniosek podmiotu...
członków stowarzyszenia, ponadto z prawa żądania przez Stowarzyszenie od skarżącej spółki informacji i dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią...

VII SA/Wa 1292/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

polach eksploatacji:, 1) zwielokrotnianie,, 2) wprowadzanie do obrotu,, 3) publiczne odtwarzanie,, 4) publiczne wyświetlanie,, 5) najem,, 6) użyczenie,, 7) nadawanie,, 8...
) reemitowanie,, 9) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym., W uzasadnieniu Minister...

VII SA/Wa 2280/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

naruszenia autorskich praw majątkowych członków stowarzyszenia, ponadto wynika z prawa żądania przez Stowarzyszenie od skarżącej spółki informacji i dokumentów niezbędnych...
ich błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że skarżąca spółka nie posiada statusu ośrodka informacji i dokumentacji, co doprowadziło do uznania przez Ministra...

VII SA/Wa 1189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-12

publikacji periodycznych, 2) odpłatnego udostępniania przez ośrodki informacji lub dokumentacji fragmentów publikacji periodycznych, 3) publicznego udostępniania utworów będących...
i innych środków społecznego przekazu, jak również wolność rozpowszechniania informacji, a w szczególności prawo do rozpowszechniania w celach informacyjnych przeglądów...

VI SA/Wa 1095/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

obcojęzycznych dokumentów, na które powołuje się we wniosku o unieważnienie patentu. Przedłożył do akt sprawy informację od kontrahenta uprawnionego ze spornego patentu w języku...
ciśnieniem. Jednocześnie podniósł, że brak jest w opisie jakiekolwiek informacji o osi podłużnej głównego tłoka roboczego., W piśmie z dnia 5 kwietnia 2018 r. uprawniony...
1   Następne >   3