Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

III SA/Kr 304/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-14

, ogłoszoną zarządzeniem Dyrektora Szkoły [...] nr [...] z dnia 13 grudnia 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na liście internetowej tej Szkoły, z wnioskiem...
w następujących okolicznościach:, - zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2010 r. Dyrektora Szkoły [...] Nr [...] ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie...

I OSK 1431/10 - Wyrok NSA z 2011-02-17

ten stanowi bowiem, że Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych na aplikację ogólną w Biuletynie Informacji Publicznej i zawiadamia pisemnie...
ten nie stwierdza też, czy nowa (uzupełniona) lista winna być opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, ile razy i do kiedy może być korygowana, w związku...

VI SA/Wa 1184/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna może być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych. Takim jest w rozumieniu...
patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Podstawy samorządu zawodowego takich zawodów stanowi art. 17 ust. 2 Konstytucji RP; w myśl tego przepisu samorząd zawodowy...

I OSK 40/15 - Wyrok NSA z 2015-03-18

albo lista klasyfikacyjna - w przypadku aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z tą szczególną podstawą rozstrzygnięcia...
od zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikantów, z podaniem liczby punktów...

I OSK 41/15 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Informacji Publicznej. Z tą szczególną podstawą rozstrzygnięcia należy wiązać szczególne unormowanie przyjęte w art. 23 ust. 4 ustawy, które polega...
i Prokuratury, Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista...

I OSK 43/15 - Wyrok NSA z 2015-03-18

, Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera...
Informacji Publicznej listy klasyfikacyjnej aplikantów, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, złożyć do Dyrektora Krajowej Szkoły wniosek o kontynuowanie szkolenia na aplikacji...

VI SA/Wa 539/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r...
. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695), zwanym dalej 'Biuletynem Informacji Publicznej', ustalony przez zespół do przygotowania pytań testowych i zatwierdzony przez Ministra...

VIII SA/Wa 622/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

tej listy w Biuletynie Informacji Publicznej, złożyć do Dyrektora Krajowej Szkoły wniosek o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską. Uprawnienie do złożenia...
przez komisję konkursową, a opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w dniu [...] stycznia 2018 r...

II SA/Wa 761/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

na miejscu w granicach limitów ogłoszonych na dany rok naboru,, 6. która w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kwalifikacyjnej...
przez aplikantów o kolejności decyduje suma punktów uzyskanych ze sprawdzianów'. Lista ta, na zasadzie art. 26 ust. 2 ustawy, jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej...

I OPS 2/14 - Wyrok NSA z 2014-12-17

, w terminie 14 dni od zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikantów...
aplikację ogólną oraz spełnia kryteria określone w art. 22 pkt 1-4 tej ustawy, może w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy...
1   Następne >   +2   +5   +10   32