Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

III SA/Łd 591/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-13

Gminy W. opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieścił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy W. informację o wyniku naboru na wolne stanowisko...
Informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 2 kwietnia 2015 r. w przedmiocie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, tj. na stanowisko...

III SA/Łd 46/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-21

kandydat. Wskazał, że lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej., W wyznaczonym...
, iż dane adresowe są jednym z istotnych składników informacji ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej;, - art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych poprzez samo...

II OSK 1391/21 - Wyrok NSA z 2022-09-13

statystyki publicznej, bowiem jak zaznaczono ujawnienie tych informacji stanowiłoby naruszenie przez kierownika urzędu stanu cywilnego tajemnicy statystycznej. Skarga kasacyjna...
zaznaczono organy administracji publicznej odmówiły skarżącemu X udostępnienia informacji podania nazwy podmiotu wykonującego działalność lecznicą i nazwiska lekarza...

II SA/Gl 982/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-16

prawną pozwalająca mu występować do instytucji publicznych z wnioskiem n udzielenie informacji., Tym bardziej niezrozumiałe jest wywodzenie przez organ przesłanek...
podstawę wykluczającą udostępnienie informacji zakładowi ubezpieczeń z ustawy o statystyce publicznej, której art. 10 i 12 miałaby pełnić rolę przepisu szczególnego...

II SA/Gl 893/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-09

zawarte w karcie zgonu są przetwarzane dla potrzeb statystyki publicznej przez organ pierwszej instancji. Z uwagi na informacje zawarte w karcie zgonu i występujące...
ograniczenia w udostępnianiu informacji na niej zamieszczonych, ich udostępnianie musi podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 10 ustawy o statystyce publicznej. W dalszej...

II OSK 73/21 - Wyrok NSA z 2021-09-17

, że służby statystyki przetwarzają dane osobowe pochodzące m. in. z systemów informacji administracji publicznej i rejestrów urzędowych prowadzonych np. przez sądy okręgowe...
Śląskiego z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o placówce medycznej sporządzającej kartę zgonu I. uchyla zaskarżony wyrok...

II SA/Gl 151/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-22

,, - art. 11 ust. 7 ustawy z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który jest podstawą żądania informacji przez pracowników służby statystyki publicznej...
Śląskiego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o placówce medycznej sporządzającej kartę zgonu oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r...

III SA/Łd 316/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-13

informacji dotyczących jego osoby. Przepis ten jest ściśle powiązany z tymi ustępami art. 51 z ust. 2, zgodnie z którym władze publiczne mogą pozyskiwać, gromadzić...
prawnym); prawo do dostępu do informacji gromadzonych przez władzę publiczną; wreszcie prawo sprostowania informacji nieprawdziwej, niepełnej lub zebranej niezgodnie...

IV SA/Wa 2717/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

([...] Wojewoda..., s. 142). Wreszcie [...] Wojewoda widzi w otwarciu polskiego rejestru na wskazane wyżej informacje realizację interesu publicznego - jeżeli bowiem w polskim...
podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej - na użytek klauzuli porządku publicznego - należy brać pod uwagę m.in. art. 18 Konstytucji RP...

II OSK 1390/18 - Wyrok NSA z 2020-09-10

czego brak wpisania jakiś danych nie może godzić w polski porządek publiczny. Ponadto informacja, że matka Małoletniego jest surogatką, odpowiada prawdzie i nie może nikogo...
informacji o matce zastępczej, ponieważ polskie prawo nie przewiduje takiej instytucji. Tymczasem w wyniku transkrypcji powstaje polski akt stanu cywilnego, który nie może różnić...
1   Następne >   +2   +5   +10   15