Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Wa 1882/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

Sprawiedliwości z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Ministra...
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, dalej: 'u.d.i.p.'), po rozpoznaniu wniosku Stowarzyszenia [...] (dalej: 'skarżąca', 'Stowarzyszenie...

II SA/Wa 458/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwrócił się o przesłanie wskazanego pisma nr [...] z 29 marca 1999 r., Dyrektor...
dokumentu z dnia 29 marca 1999 r., tym razem powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SA/Wa 1616/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-17

dostępu do informacji publicznej nie jest środkiem służącym kwestionowaniu rozstrzygnięć podjętych w indywidualnych sprawach wnioskodawcy i - co równie ważne - tryb...
art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organ administracji publicznej...

II SA/Wa 120/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06

dokumentów z powyższych akt (naruszenie art. 2 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej),, 8. sędziemu A.M., sędziemu S.P....
publicznych i Ministra Obrony Narodowej działając na jego szkodę,, 2. sędziemu J.F., sędziemu I.D. oraz sędziemu B.S. - potwierdzenie nieprawdy co do meritum sprawy...

II SA/Wa 159/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06

i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej),, 8. sędziemu A.M., sędziemu S.P. oraz sędziemu (wówczas asesorowi) P.S. - brak...
się zasadom i normom prawnym, mataczenie w ich interpretacji, ukrywanie działalności przestępczej wojskowych funkcjonariuszy publicznych i Ministra Obrony Narodowej...

I OSK 712/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

publicznego, cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa do informacji objętych tajemnicą państwową jest równoznaczne także z cofnięciem poświadczenia bezpieczeństwa...
., Rozpoznając odwołanie, Minister Obrony Narodowej wskazał, że brak dopuszczenia do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbowa powoduje, że P. S. nie może pełnić...

II SA/Wa 1194/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-19

do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową (...) osoby (...) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego...
wyroku do publicznej wiadomości oraz świadczenie pieniężne na cele społeczne. Wyrok ten uprawomocnił się z dniem 3 kwietnia 2007 r. Biorąc pod uwagę wskazany wyrok, właściwy...

II SA/Ol 398/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-18

, wskazując na brak przeprowadzenia dowodów z zaświadczeń lub informacji o rozkładach jazdy przewoźników publicznych. Organ II instancji stwierdził, iż przy ponownym rozpatrzeniu...
z przytoczoną ustawą przez miejscowość pobliską należy rozumieć miejscowość, do której najkrótszy czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego...

II SA/Wa 2250/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

[...] sierpnia 2013 r., gdyż pełniąc obowiązki na tym stanowisku służbowym może korzystać z upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych wydanego przez Dowódcę...
legitymowania się przez oficera poświadczeniem bezpieczeństwa lub wydanym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej [...] upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli...

II SA/Wa 175/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07

oddala skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2007 r. Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego odmówił [...] W. D., zajmującemu...
stanowisko służbowe [...], wydania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'ściśle tajne'. W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   53