Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Po 823/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-04

. Jak podniesiono zwyczajowym przyjętym sposobem podawania informacji do publicznej wiadomości na terenie wsi jest kurenda przekazywana pomiędzy gospodarstwami domowymi...
ma przy tym art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r., który wprost zobowiązuje organ prowadzący postępowanie do podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym...

II SA/Po 1025/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-03

danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy C. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń poprzez zawiadomienie - obwieszczenie w pobliżu miejsc planowanego...
przedsięwzięcia w miejscowości B. W dniu (...) grudnia 2009 r. podano natomiast do publicznej wiadomości informacje dotyczącą przystąpienia do przeprowadzenia oceny...

III OSK 666/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

się, jaką - w tym przypadku - jest strona Biuletynu Informacji Publicznej organu wydającego decyzję., W odpowiedzi na skargę kasacyjną J.J. wniósł o oddalenie skargi...
w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji...

II SA/Sz 433/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-11

się w formie elektronicznej, a organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 23 ww. ustawy). Równocześnie...
na podstawie art. 85 ust. 3 powyższej ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji...

IV SA/Wa 2171/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji...
publicznej (§ 1). Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści...

IV SA/Wa 2170/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (§ 1). Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie...
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa...

II SA/Łd 265/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-13

roku organ prowadzący postępowanie umorzył je w zakresie części wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania...
postępowania w zakresie udzielenia informacji publicznej oraz bezprawne pozbawienie udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody...

II SA/Gl 411/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-07

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie...
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie...

IV SA/Wa 343/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

. do [...] października 2015 r. włącznie. Definicja 'podania do publicznej wiadomości' określona wart. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś zawiera w sobie: udostępnienie informacji...
na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej); ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu; ogłoszenie informacji przez obwieszczenie...

II SA/Sz 909/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-25

w Urzędzie Gminy S. (k. K.103 i 104)., Odnosząc się do zarzutu Skarżącego, że Organ nie wywiązał się z obowiązku podania informacji do publicznej wiadomości poprzez...
postępowania. W takim przypadku przez podanie informacji do publicznej wiadomości rozumie się także ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości...
1   Następne >   +2   +5   +10   52