Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 2569/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-01

w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Wynika to już z samej istoty i funkcji, jakie pełni Biuletyn Informacji...
niepubliczne przedszkola. Informacja dotyczy wysokości kwoty dotacji przysługującej dla szkoły podstawowej, przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych...

I GSK 2193/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy P. podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r...
Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 oraz statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków (...) pełni wyłącznie funkcję...

I GSK 956/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy (...) (dalej BIP) w dniu (...) r., powinien wysłać jeszcze zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, czego...
teleinformatyczny tj. Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej spełnia wymogi nakreślone w rozdziale 6.5.3 pkt. 7 lit...

I SA/Gd 1278/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-30

wykładnię prowadzącą do uznania, że istnieje sfera działalności organu władzy publicznej, która nie podlega prawu do informacji publicznej;, 7. art. 61 ust. 2 Konstytucji...
RP w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1429) poprzez błędną wykładnię prowadzącą...

I SA/Gd 1279/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-29

do informacji publicznej;, 7) art. 61 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019...
środków publicznych, nie stanowi informacji publicznej - tj. informacji o sprawach publicznych;, 8) art. 61 ust. 2 Konstytucji RP poprzez błędną wykładnię prowadzącą...

V SA/Wa 209/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

przepisu art. 2 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zm.) poprzez utrzymanie...
w mocy postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia, w treści swej zawierającego informacje publiczne., Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

III SA/Po 981/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-09

, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy o spójności, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
zarządzającą danym programem operacyjnym w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców po zakończeniu konkursu stanowi informację publiczną...

II SA/Bd 163/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-14

, iż nie było konieczności zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej, ponieważ nie zaistniała...
prowadzone są formie elektronicznej. W wykazie tym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej...

II GSK 1305/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

), nie otrzymały dofinansowania., Skarżąca wyjaśniła ponadto, że zwracała się do Marszałka Województwa [...] o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przekazania...
, który jest konkursem publicznym, powinny być ogólnodostępne, a brak ujawnienia ww. informacji uniemożliwia Spółce merytoryczne ustosunkowanie się w pełni do przeprowadzonej oceny...

III SA/Łd 466/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

oszczędności. Lista ta została opublikowana również w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi., Zgodnie z art. art. 30a ust. 2 ustawy...
sporządzona została ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania, która została opublikowana w dniu 13 czerwca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100