Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

III SA/Kr 1133/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

., Ponadto Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich wskazał, iż zgodnie z interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: [...] z dnia 29 listopada 2012r...
interpretacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: [...] z dnia 29 listopada 2012r., która nie jest konstytucyjnym źródłem prawa i nie wiąże w żadnym zakresie...

II SA/Bd 274/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-10

podkreśliła, że zgodnie z art. 75 ustawy OOŚ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny...
Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta. Tylko te podmioty są kompetentne do stwierdzenia...

II SA/Bd 170/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-26

z prawem organ wystąpił do:, 1) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o stwierdzenie zgodności z prawem przeprowadzonej procedury wydania decyzji o środowiskowych...
z [...] września 2016 r. [...] Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdził, że w procesie inwestycyjnym realizowanym w ramach przedmiotowego projektu wystąpiły...

III SA/Kr 1388/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-15

przeprowadzenia postępowania OOŚ' i podniesiono, że zgodnie z opinią Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 sierpnia 2010 r.: 'Konieczność pozwolenia na budowę...
pierwszej Ocena techniczna w Lp. 3. Zgodność projektu z przepisami w zakresie ochrony środowiska (L) ustalono: 'Sprawdzeniu będzie podlegać kompletność dokumentacji...

I SA/Bd 723/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

prawnej wydania zaskarżonej decyzji,, - art. 75 § 1 k.p.a. poprzez oparcie zaskarżonej decyzji na podstawie opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ekspertyzy...
zaskarżonej decyzji na podstawie opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ekspertyzy prawnej dotyczącej kwestii odstępstw od pierwotnego wniosku i złożonej...

I SA/Ol 569/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-07

jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta...
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), co potwierdza publikacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. 'Zbiór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady...

III SA/Po 685/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-17

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). W powyższej sprawie stanowisko zajął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z 21 stycznia 2009 r...
. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz...

I SA/Bk 169/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-12

. 32 ust. 1 ustawy, z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1220), wynika bowiem, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje...
może być stwierdzony jedynie przez zaświadczenie wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, przed normą dekodowaną, z aktów wyższego rządu, tj. z art. 96 ust. 1 w zw. z art...

II GSK 3647/17 - Wyrok NSA z 2017-12-07

przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)., W powyższej sprawie stanowisko zajął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z 21 stycznia 2009...
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz...

I SA/Bk 170/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-12

. Z brzmienia art. 32 ust. 1 ustawy, z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1220), wynika bowiem, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje...
oddziaływania na obszar NATURA 2000 może być stwierdzony jedynie przez zaświadczenie wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, przed normą dekodowaną z aktów...
1   Następne >   +2   4