Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Kr 1582/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-30

akwakultury., Pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w B. zwrócił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedstawienie stanowiska...
wniosku z daty 16 maja 2016r. zamierzał zajmować się S.D. w ramach działalności nadzorowanej., W odpowiedzi na to zapytanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

II SA/Ol 355/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-28

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342) dalej: ustawa o ochronie...
Za nadrzędny cel uznano zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt przez zapobieganie wewnątrzgatunkowego przeniesienia się odmian...

II SA/Bd 578/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-21

interesów konsumentów i sprawiedliwych praktyk w handlu żywnością, z uwzględnieniem ochrony środowiska (art. 1, art. 6). Podkreślił, że dodatki do żywności są substancjami...
poziomów zagrożenia ludzi i zwierząt i gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu żywnością oraz ochronę interesów konsumenta łącznie z etykietowaniem żywności oraz innymi formami...

II SA/Bd 1274/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-01-11

. zwrócił się do prof. dr hab. n. med. M. J.. W. Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia P. - P. Z. H. w W. z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie dotyczącej klasyfikacji...
.. W. Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia P. - P. Z. H. w W., uznał ją za dowód i przyjął wszystkie przywołane przez biegłego ustalenia za własne., Organ I instancji zwrócił uwagę...

II SA/Bd 984/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-14

, w szczególności na: a) zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów zagrożenia ludzi i zwierząt, bezpośrednio lub poprzez środowisko naturalne...
; oraz b) gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszami i żywnością oraz ochronę interesów konsumenta łącznie z etykietowaniem pasz i żywności oraz innymi formami...