Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

I OSK 2260/14 - Wyrok NSA z 2016-06-07

były przedmiotem oceny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Organy te w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości wskazały...
objęte ochroną w ramach użytku ekologicznego. Jednocześnie wniósł o podjęcie działań zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa...

II SA/Go 74/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-07

nierolnicze i nieleśne decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Uzależnianie w takiej...
sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictw', stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r. Minister...

II SA/Rz 199/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-20

bezpieczeństwa ruchu oraz elementami odwodnienia i ochrony środowiska, zlokalizowanej w km 0+000÷4+077 realizowanej obwodnicy [...] w ciągu drogi krajowej...
i Autostrad jest centralnym urzędem administracji rządowej, obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (§ 1 załącznika do ww. zarządzenia). Jest to zatem...

II SA/Sz 961/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...] r., nr [...] oraz na treść art. 36 ustawy o lasach, który wprost nakazuje...
dotyczącymi granic i powierzchni lasów, to sprawy te powinny wynikać właśnie z planu urządzenia lasu. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów...

II SA/Sz 960/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

i celowa. Na poparcie swych wywodów skarżący powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...]r., nr [...] oraz na treść art. 36...
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu...

II SA/Sz 962/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-14

się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...] r., nr [...] oraz na treść art. 36 ustawy o lasach, który wprost nakazuje...
dotyczącymi granic i powierzchni lasów, to sprawy te powinny wynikać właśnie z planu urządzenia lasu. Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów...

II SA/Sz 27/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

jest racjonalna, logiczna i celowa. Na poparcie swych wywodów skarżący powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia...
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu...

II SA/Sz 26/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-24

, logiczna, i celowa, dlatego nigdy nie była przez nikogo kwestionowana. Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w piśmie z dnia...
nr [...] oraz powierzchnia [...] użytku gruntowego rola klasy [...] z w działce nr [...] w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa [...] zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska...

II SA/Sz 25/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu...
Środowiska zawierają się w powierzchni gruntów nieleśnych natomiast działka numer [...] nie jest ujęta w tym planie należało, zdaniem Starosty, odmówić ujawnienia w operacie...