Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Gd 201/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-07

na lokalizację krzyża przydrożnego w odległości mniejszej niż wynika to z przepisu art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych a Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
i nie mogą podlegać legalizacji w zastosowanym w niniejszej sprawie trybie. Jednocześnie, w ocenie odwołującej się, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, decyzją z dnia 12...

II SA/Ol 330/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-27

jak wynika z pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej jako: GDOŚ) ze względu na skomplikowany charakter sprawy termin jej rozpoznania został przedłużony do 9...
poinformował jedynie, że wniósł zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O. (dalej jako: RDOŚ) w sprawie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy...

II SA/Ol 175/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-02

, na wniosek strony. Ponadto, przesłanka zawieszenia podana we wniosku - wydanie decyzji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - nie stanowi przesłanki zawieszenia...

II SA/Ol 490/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-16

z dnia '[...]' nie nałożył na stronę obowiązku przedstawienia rozstrzygnięcia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i nawet jeśli przyjąć, że chodzi o decyzję...
inwestora - pismem z dnia 19 lutego 2013r. - wniosła o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania decyzji z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W ocenie...

II SA/Bk 331/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-10

postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2016 r., od którego została oddalona skarga skarżącej przez WSA w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia...
zgody na lokalizację legalizowanego budynku od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zmiany dokonane w 2018 r. mogą mieć decydujące znaczenie, a w szczególności zmiana...

II SA/Bk 693/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-01

gospodarczego z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego - zgodnie z art. 48 ust. 3 pkt 1 P.b.; 2) dostarczenie rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
dyrektorowi ochrony środowiska odpowiedniej dokumentacji., Z kolei w odpowiedzi z dnia [...] listopada 2019 r. Dyrektor RZGW wskazał, że w myśl art. 88l P.w. z 2001 r...

II SA/Wr 246/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-20

Mieczysław Górkiewicz Protokolant : aplik. prok. Joanna Kłosowska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 września 2007 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora...
potrzebom (art. 7 ustawy o drogach publicznych). Nadto zgodnie z art. 18 tej ustawy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych...

II SA/Kr 1156/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-29

na budowę., Do organu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. z dnia 12.03.2002r , zgłaszające '...nielegalną budowę giełdy samochodowej w rejonie...
na środowisko., Obiekt, nie zgłoszony do użytkowania, nie spełnia w swojej dotychczasowej postaci wymogów ochrony środowiska, brak w szczególności szczelnego utwardzonego podłoża...

II SA/Kr 967/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-22

., Do organu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] 2002r , zgłaszające 'nielegalną budowę giełdy samochodowej w rejonie dotychczas...
, nie zgłoszony do użytkowania, nie spełnia w swojej dotychczasowej postaci wymogów ochrony środowiska, brak w szczególności szczelnego utwardzonego podłoża, kanalizacji, urządzeń...

II SA/Wr 277/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-11

. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr [...] z dnia [...] roku ustalono, że w wyniku wprowadzonych zmian w linii technologicznej spalarni zwiększono wydajność...
lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno- sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ...
1   Następne >   3