Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Gd 201/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-07

na lokalizację krzyża przydrożnego w odległości mniejszej niż wynika to z przepisu art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych a Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
i nie mogą podlegać legalizacji w zastosowanym w niniejszej sprawie trybie. Jednocześnie, w ocenie odwołującej się, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, decyzją z dnia 12...

II SA/Wr 290/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-20

jako czatownie, co zostało potwierdzone w Postanowieniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 listopada 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia obowiązku...
listopada 2020 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej również jako: 'GDOŚ) potwierdził rażące naruszenie ze strony organów i wydał postanowienie o stwierdzeniu...

II SA/Ol 330/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-27

jak wynika z pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej jako: GDOŚ) ze względu na skomplikowany charakter sprawy termin jej rozpoznania został przedłużony do 9...
poinformował jedynie, że wniósł zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O. (dalej jako: RDOŚ) w sprawie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy...

II SA/Ol 175/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-02

, na wniosek strony. Ponadto, przesłanka zawieszenia podana we wniosku - wydanie decyzji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - nie stanowi przesłanki zawieszenia...

II SA/Ol 490/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-16

z dnia '[...]' nie nałożył na stronę obowiązku przedstawienia rozstrzygnięcia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i nawet jeśli przyjąć, że chodzi o decyzję...
inwestora - pismem z dnia 19 lutego 2013r. - wniosła o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania decyzji z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W ocenie...

II OSK 2226/19 - Wyrok NSA z 2022-10-13

; minister właściwy ds. środowiska; Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
nadzoru budowlanego nie zajmują się problemami związanymi z emisją dymu lub spalaniem śmieci. Zgodnie z art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t...

II SA/Bk 331/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-10

postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2016 r., od którego została oddalona skarga skarżącej przez WSA w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia...
zgody na lokalizację legalizowanego budynku od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zmiany dokonane w 2018 r. mogą mieć decydujące znaczenie, a w szczególności zmiana...

II SA/Go 283/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-01-18

wskazanym art. 56 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, możliwe jest uzyskanie stosownych zezwoleń: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - na odstępstwa dotyczące zakazów umyślnego...
zabijania ptaków lub niszczenia ich jaj - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - na odstępstwa dotyczące zakazów niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia, usuwania...

II SA/Bk 693/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-01

gospodarczego z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego - zgodnie z art. 48 ust. 3 pkt 1 P.b.; 2) dostarczenie rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
dyrektorowi ochrony środowiska odpowiedniej dokumentacji., Z kolei w odpowiedzi z dnia [...] listopada 2019 r. Dyrektor RZGW wskazał, że w myśl art. 88l P.w. z 2001 r...

II SA/Wr 246/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-20

Mieczysław Górkiewicz Protokolant : aplik. prok. Joanna Kłosowska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 września 2007 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora...
potrzebom (art. 7 ustawy o drogach publicznych). Nadto zgodnie z art. 18 tej ustawy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych...
1   Następne >   +2   4