Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

II SAB/Bd 11/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-07

Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] pismem z dnia [...] r. wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzenie nieważności postanowień znak: [...] z dnia...
nie można mówić o bezczynności organu I instancji, ponieważ rozstrzygnięcie właściwego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie jest niezbędne...

II OSK 1495/10 - Wyrok NSA z 2011-06-30

z dnia 8 października 2009r. wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzenie nieważności postanowień znak:[...] z dnia [...] lutego 2007r., z dnia...
, ponieważ rozstrzygnięcie właściwego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie jest niezbędne do prawidłowego rozpoznania wniosku G. i R. R. i stanowi zagadnienie wstępne...

II SAB/Kr 186/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-19

wezwał wnioskodawców do wystąpienia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania zgody na odstępstwo od zakazów. Po wniesieniu zażalenia SKO w Nowym Sączu...
Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o stwierdzenie, czy dla Inwestycji istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny...

II SAB/Kr 93/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-12

północnej obwodnicy K.'. O wydaniu tej decyzji poinformowano także w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
Ochrony Środowiska wydał nową decyzję w dniu 15.01.2016 roku., Organ podniósł, iż obecnie prowadzone jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowanie odwoławcze...

II OSK 2290/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

i wypracowanie standardów i dobrych praktyk środowiskowych dla tego typu inwestycji, a w tym opracowanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 'Wytycznych w zakresie...
I instancji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji. Postanowieniem z [...] lipca 2012 r. Regionalny...

II SAB/Wr 55/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

., Postanowieniem z dnia 17 września 2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) uchylił postanowienie RDOŚ z dnia 17 marca 2014 r. oraz umorzył...
z dnia 30 stycznia 2013 r. zwrócił się do Starostwa Powiatowego w K. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we W. (dalej: RDOŚ) o uzgodnienie projektu decyzji...

II OW 129/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

prawa lub w oparciu o przepisy uchylonej ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r., nr 49, poz. 196 ze zm.)., Generalny Dyrektor...
'. Dodatkowo w piśmie z 7 stycznia 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazał Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, wniosek Generalnego Dyrektora...

II SAB/Op 67/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-01-25

się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy [...] w ciągu...
drogi krajowej nr [...]., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w O. przekazał wniosek inwestora Wójtowi Gminy S. przy piśmie z dnia 20 listopada 2020 r. Wskazał...

II OW 17/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

stwierdził, że z art. 46 ust. 2a i art. 378 ust. 2 pkt 2 i pkt 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), powyższe...
., Odnosząc się do argumentacji przedstawionej przez Wójta Gminy J. K., Marszałek Województwa P. wskazał, że powołany przepis art. 378 ust. 2 pkt 2 Prawa ochrony środowiska...

II SAB/Ol 40/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-23

środowiskową', zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w '[...]' (powoływanego dalej także jako 'PPIS') i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
, że istniej potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w '[...]'w postanowieniu z dnia 9 maja...
1   Następne >   3