Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 368/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-14

. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mierniczym oraz ochrony środowiska'. Wnioskodawca nawiązał także do stawiennictwa w OUG 25 lutego 2020 r. i złożonego wniosku...
osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, e) racjonalnej gospodarki złożem, f) ochrony elementów środowiska, g...

III SA/Gl 533/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-10

z P.g.g. Kompetencji takiej nie przyznają tym organom również przepisy innych ustaw, w szczególności z zakresu ochrony środowiska, w tym: ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo...
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.), ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, ze zm...

III SA/Gl 158/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-06

pkt 3 pgg. Na skutek informacji Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska organ I instancji [...] r. przeprowadził...
. [...] zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie., Organ I instancji powołał jako podstawę prawną art. 140 ust. 2 pkt 2 i ust. 3...

III SA/Gl 582/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-04

, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska. Działania te nie mogą być niezgodne z zasadami techniki górniczej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (ust. 2...
adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1., Trafnie strona w skardze podnosi, że pojęcie 'ochrony życia lub zdrowia ludzkiego' stanowi klauzulę generalną...

II SA/Gl 409/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-27

gazociągów kopalnianych i metanolociągów łączących odwierty z ośrodkiem zbioru gazu dla Kopalni 'A' w R'., Decyzją z dnia [...] roku nr [...] Minister Ochrony Środowiska...
oddziaływać na środowisko, na co słusznie zwróciły uwagę organy administracji. W dacie wydania decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. o pozwoleniu na budowę...

II SA/Ka 752/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-10

, a jedynie wstrzymał się z jej wydaniem do czasu zakończenia postępowania przed organami odwoławczymi oraz w Prokuraturze Generalnej w sprawie decyzji Ministra Środowiska z dnia [...] r...
pozostające w bezpośrednim związku z przedmiotem planu (w szczególności ładu przestrzennego i ochrony środowiska). W tych ramach wójt (prezydent) może zgłaszać zastrzeżenia...

III SA/Gl 1569/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-30

) i rozpatrując odwołanie M.P. z dnia [...] 2007 r. od decyzji Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych z dnia [...] r...
i okoliczności tego wypadku w orzeczeniu z dnia [...] 2007 r. Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w K. stwierdził naruszenie § 10 pkt 1, §...

III SA/Gl 1539/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-04

. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., znak: [...], zakazującą A.B. wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu...
. o godzinie [...] w A S.A. Kopalni Węgla Kamiennego 'B ' w K. C w R., Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w K. stwierdził liczne nieprawidłowości oraz naruszenie...

III SA/Gl 1533/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-09

w mocy decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., nr [...], którą zakazano A. L. 'wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności...
z decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] r., znak: [...] mocą, której uchylono decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., znak...