Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II SA/Wa 2291/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

nr [...] w przedmiocie zwolnienia R. M. ze służby., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] poinformował o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zwolnienia ze służby R...
akcyzy, tj. o przestępstwo określone w przepisie art. 228 § 3 k.k., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] wystąpił do organizacji związkowej [...] z prośbą...

II SA/Wa 2891/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

Kodeksu karnego., Tak więc, zdaniem skarżącej, przy realizacji postanowień tej i poprzednich Decyzji Dyrektora Izby Celnej w B., dotyczących współpracy z Generalnym...
pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422),, e) środowisku, określonych w art. 183 § 2...

II SA/Wa 2237/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-13

prawnego, porządku publicznego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia publicznego, ochrony moralności publicznej, wolności i praw innych ludzi. Wnioskodawca wskazał...
w części utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] w zakresie w jakim odmawiała udostępnienia informacji publicznej żądanej w punkcie...

II SA/Wa 2965/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

informacji pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w [...] a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej., Wskazała, że w § 2 wyżej cytowanej decyzji określono uczestników obiegu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści oddala skargę A. S. zwróciła się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] o wydanie...

I FSK 1229/17 - Wyrok NSA z 2019-09-19

w tym przypadku przez ustawodawcę stawki preferencyjnej należy bowiem poszukiwać w art. 74 Konstytucji RP. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu ochrona środowiska jest obowiązkiem władz...
w tych miejscach, gdzie zieleń stanowi dodatkową ochronę przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko wzmożonego ruchu pojazdów na drogach takich jak autostrady. W związku...

II SA/Wa 3866/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści 1. uchyla zaskarżone postanowienie i postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P...
postępowania. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] postanowieniem z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...], na podstawie art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...

V SA/Wa 1060/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

elektryczna wykorzystywana do utrzymania zdolności do produkcji energii elektrycznej. Państwa Członkowskie mogą jednakże ze względów polityki ochrony środowiska, poddać...
Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (obecnie: Szef Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia [...] grudnia 2015...