Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

IV SA/Po 458/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-05

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Udzielił mu jej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w P. w dniu [...] czerwca 2010 r. ([...]). W toku postępowania...
o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia...

II SA/Go 889/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-23

obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Z opinii zaś Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] sierpnia 2015 r., który jest organem sprawującym...
krajowego, tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r., nr 25, poz. 133). Podstawą...

IV SA/Po 282/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-06

, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą...
samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem...

IV SA/Po 1148/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-07

, że podstawą prawną podjęcia uchwały z dnia [...] lutego 2012 r. był art. 12 pkt 11 usp i art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska...
akt sądowych)., Pismem z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...], Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa W. (dalej Dyrektor) zwrócił się do Rady Powiatu...

IV SA/Gl 114/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-05

oddziałowych nowe stanowisko pod nazwą 'pielęgniarka koordynująca'. Miałaby ona być, zdaniem skarżącej, powoływana w drodze swobodnego wyboru przez Kierownika Zakładu (Dyrektora...
), po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania rekrutacyjnego przez komisję powoływaną przez Dyrektora. Skarżąca stwierdziła, iż podstawą świadczenia czynności przez osoby...