Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Ol 149/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-14

Miejska podjęła uchwały nr '[...]' i nr '[...]' w sprawie wyłączenia jego działki z obszaru Natura 2000 Ostoja Iławska, także Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak...
działki nr '[...]' obręb Ś. z tego obszaru. Organ podał, że w drodze procedury Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził pozytywną opinię dotyczącą zmiany granic, jednakże...

II SA/Wr 866/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

, zaskarżona uchwala musi zostać wyeliminowania z obrotu prawnego. Takiej oceny nie zmieni również wskazane w odpowiedzi na skargę stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony...
Dyrekcję Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym faktem Burmistrz Olszyny wydał w dniu 2 lipca 2015 r. zarządzenie...

II SA/Kr 480/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-23

. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją nr 7991., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zatwierdził informację o użytku ekologicznym w Centralnym...
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie projektu zgodnie z art. 44 ust. 3a u.o.p., Ponowne wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II SA/Ol 199/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-27

właściwym organom' (regionalny dyrektor ochrony środowiska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji...
rządowej niezespolonej na obszarze województwa, dla którego organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest Generalny Dyrektor Ochrony...

II SA/Ol 1039/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-12

i wynikających z tego faktu konsekwencji, organ gminy mógł wnieść zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Zauważyć jednocześnie należy, że pismo to, mimo braku...
skardze Wojewoda Warmińsko - Mazurski zarzucił, że akt ten został podjęty pomimo braku uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. Obowiązek...

II SA/Łd 323/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-27

z 15 czerwca 2020 r. skarżący wskazali na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł., który postanowieniem z [...] lutego 2013 r. odmówił uzgodnienia...
pierwszoinstancyjnych, które w związku z tym stały się ostateczne. Wspomniał natomiast, że wniósł zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł...

II OSK 1370/10 - Wyrok NSA z 2010-11-18

województwa, dla którego organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 123 i art. 127 ust. 3...
planu miejscowego z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (art. 17 pkt 6 lit. c/ u.p.z.p. - w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 listopada 2008 r.). Tego rodzaju...

II SA/Go 574/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-12-14

[...] listopada 2020 r. dotyczącej projektu planu miejscowego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
i 58 u.u.i.o.ś. - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Żadnego z tych organów Prezydent o opinię co do nowej...

II SA/Kr 342/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-13

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga, aby organ opracowujący projekt planu uzgodnił z właściwymi organami (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska...
. ustawy nakłada na burmistrza obowiązek poddania projektu planu wraz z prognozą opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego...

II SA/Kr 341/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-13

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga, aby organ opracowujący projekt planu uzgodnił z właściwymi organami (regionalnym dyrektorem ochrony...
. ustawy nakłada na burmistrza obowiązek poddania projektu planu wraz z prognozą opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20