Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Sz 995/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-25

kasacyjną Rada Gminy podniosła, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 11 lipca 2018 r. uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
z 6 marca 2018 r., sygn. akt II OSK 1186/16, wydanym w odniesieniu do postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 lipca 2015, którym stwierdzono...

II SA/Gd 812/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-02

i kierunków zagospodarowania. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 10 maja 2010r. uchylił ww. postanowienie zaskarżone przez Wójta Gminy i umorzył...
prawa możliwości złożenia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,, d) zmieniając swoje stanowisko w sprawie lokalizacji planowanego parku wiatrowego...

II OSK 2721/18 - Wyrok NSA z 2021-06-16

zaskarżonej uchwał po upływie roku od jej podjęcia., Uzasadniając skargę kasacyjną Rada Gminy podniosła, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z [...] lipca 2018...
, wydanym w odniesieniu do postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015, którym stwierdzono niedopuszczalność zażalenia na postanowienie...

IV SA/Wa 1110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

,, • inwestycja otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...].10.2011 r. oraz Generalnego...
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...].10.2011 r. i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].12.2012 r. Wobec tego organ ochrony środowiska...

IV SA/Wa 564/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] października 2011 r. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony...
uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...]. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz...

IV SA/Wa 565/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] października 2011 r. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...]. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Raportem...

II OSK 71/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2011 r. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony...
realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2011 r. i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II SA/Gd 122/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-18

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy, byłoby faktycznie ponownym wystąpieniem do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody., Organ...
na zaniechaniu uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z naruszeniem art. 17 pkt 7 lit. c...

II SA/Ol 1019/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-17

prawa. Ponadto według wydanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opracowania 'Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko farm wiatrowych...
, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 15 marca 2011 r. odmówił uzgodnienia projektu przedmiotowego planu miejscowego w zakresie ochrony...

II SA/Kr 847/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-16

przedmiot zażalenia zaś organem właściwym do jego rozpatrzenia jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska., Burmistrz podkreślił również, iż Regionalny Dyrektor Ochrony...
uchwalenie projektu zmiany Studium, pomimo odmowy uzgodnienia tego projektu przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz brak wprowadzenia zmian...
1   Następne >   +2   +5   +10   22