Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Wa 2243/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) na temat postępowań prowadzonych przez Ministra Środowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie...
Dyrektora Biura Ewidencji i Analiz ABW nr [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r. dokonano zniesienia klauzuli tajności 'zastrzeżone'., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił...

I OSK 2701/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

też dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. To właśnie wspomniany wyżej art. 5 u.d.i.p. określa ograniczenia w dostępie do informacji...
Prezesa Rady Ministrów, reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu, w piśmie z dnia 5 kwietnia 2017 r. poinformowała skarżącą, iż odmawia...

II OSK 135/13 - Wyrok NSA z 2013-03-05

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 1329/12 w sprawie ze skargi Gminy P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] maja 2012 r. w przedmiocie zawieszenia organów Gminy P. i ustanowienia zarządu komisarycznego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Gminy P. na rzecz Prezesa Rady Ministrów kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania k...

II SA/Wa 1329/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi Gminy P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] maja 2012 r. (bez numeru) w przedmiocie zawieszenia organów Gminy P. i ustanowienia zarządu komisarycznego - oddala skargę -

II SA/Wa 87/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-16

faktycznym brak środków w budżecie na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, podobnie jak i brak środków finansowych w dziale gospodarki finansowej. Niezależnie...
z dnia [...] marca 2004 r. i [...] kwietnia 2004 r. skierowanymi do Dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów, zwrócił się z wnioskiem o upoważnienie przez Prezesa...