Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

II OPS 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013...
publicznych i prywatnych na środowisko podyktowana realizacją jednego z zadań Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i jakości życia. W konsekwencji w ocenie...

II SA/Wa 167/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-27

wskazanej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie...
publiczną, ale - ze względu na okoliczności faktyczne, występujące w konkretnej sprawie - nie mogą zostać udostępnione, np. z uwagi na potrzebę zapewnienia ochrony...