Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VII SA/Wa 1133/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w [...], Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w [...], Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 18...
w decyzji zmianach, jest zgodny z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r., znak: [...], uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie...

II OSK 324/13 - Wyrok NSA z 2014-07-16

r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] lipca 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...
, iż decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2010 r. znak [...] uznająca, iż planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze bądź...

IV SA/Wa 422/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

. nr [...] o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L. i utrzymana w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony...
przedsięwzięcia, która decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...], została uchylona w części dotyczącej unormowań związanych...

VII SA/Wa 2713/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-11

, którym oddalono skargę Stowarzyszenia [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] 22 listopada 2011 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
Stowarzyszenia [...]na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2011 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych...

VII SA/Wa 397/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-11

, Budownictwa I Gospodarki Morskiej podtrzymał decyzję Wojewody [...] nie uwzględniając istotnych zmian jakich w niej dokonał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w zakresie...
dokonanymi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Również w związku z dokonaniem podziału na kilka przedsięwzięć kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko...

VII SA/Wa 2753/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-23

r., znak: [...], uchyloną w części oraz utrzymaną w mocy w pozostałej części decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2012 r., znak...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] lutego 2012 r., znak: [...] o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony...

IV SA/Wa 1149/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

., inwestor załączył poświadczony notarialnie odpis ostatecznej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2012 r., znak: [...], uchylającej...
[...]' modernizacji [...] na odcinku: granica województwa [...] oraz ostateczną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2012 r., znak: [...] uchylającą...

IV SA/Wa 830/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-25

[...] lutego 2010 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

VII SA/Wa 1632/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

krajowej nr [...] na odcinku od węzła '[...]' w km 1+680,55 do granicy m. L. w km 3+210 (bez węzła '[...]'),, - decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
[...], działając na podstawie art. 89 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, pismem z dnia 6 czerwca 2011 r., znak: [...], zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony...

VII SA/Wa 1878/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-11

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2010 r., znak: [...], uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty oraz utrzymującą...
i społeczny., W trakcie postępowania przed organem I instancji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w L. postanowieniem z dnia [...] listopada 2011 r., znak: [...], uzgodnił...
1   Następne >   +2   5