Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II OSK 1393/07 - Wyrok NSA z 2007-11-06

i w dniu [...].08.2005 r. złożyła wniosek w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18.05.2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz...
nie mają wpływu na wynik sprawy., W odpowiedzi na skargę Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (dalej GDDKiA) wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej. Podniesiono...

II OSK 509/07 - Wyrok NSA z 2007-06-19

, że zaskarżona decyzja została wydana na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który spełniał wymogi określone w art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy...
linii rozgraniczających teren, warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, dóbr kultury oraz potrzeb ochronności państwa a także ochrony uzasadnionych interesów...

II OSK 1168/08 - Wyrok NSA z 2008-10-31

właściwie przeprowadził postępowanie odwoławcze, zaś Sąd nie dopatrzył się w decyzji tego organu wad uzasadniających jej wyeliminowanie z obiegu prawnego. Generalny Dyrektor...
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm./, dokonanej ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska...