Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 85/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-04

oddelegowania do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska., Niezależnie od powyższego w dniu [...] lipca 2020 r. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska...
. z oddelegowania do pełnienia zadań służbowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska., KGP pismem znak [...] z [...] sierpnia 2020 r. poinformował Dyrektora Generalnego GIOŚ...

IV SA/Wa 572/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-27

, która mogłaby być dla dyrektora izby celnej generalnym źródłem roszczenia w sferze ochrony wpływów z tytułu wystawionych mandatów. Normy takiej nie zawiera w szczególności...
procesowych (patrz np. art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Stąd generalnie sądy administracyjne kontrolują wyłącznie legalność działania administracji...

II SA/Wa 1228/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U....
, że Skarżącego zwolniono ze służby w Głównym Inspektoracie Ochrony [...] MSW [...] listopada 1983r. i po tej dacie nie podjął ponownie służby. Skoro Skarżący nie pełnił służby...

II SA/Wa 3086/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-03

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej...
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 roku poz. 132, z późn. zm. zwanej dalej ustawą zaopatrzeniową)., Skarżący opisał swoją służbę w Służbie Bezpieczeństwa oraz w Urzędzie Ochrony...

II SA/Wa 2388/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-25

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży...
politycznej, a skarżący 'organizował pracę operacyjną na odcinku zabezpieczenia środowiska związanego z kolportażem prasy, radia i tv' (opinia służbowa z [...] grudnia...

I OSK 56/12 - Wyrok NSA z 2013-06-11

, ale postępowanie ta zakończyła reformatoryjna decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia [...] sierpnia 1995 r. [...], w której organ nadzoru...
w przedmiocie nieuwzględnienia sprzeciwu Prokuratora Generalnego w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego komunalizacji gruntu położonego w J. i oznaczonego...

II SA/Wa 984/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-05

, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony...
społeczno-politycznych ściśle podporządkowanych partii komunistycznej (zasada tzw. transmisji polityki partii do wszystkich środowisk), połączonej z likwidacją...

II SA/Wa 2797/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej...
r. zwrócił się do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o przeniesienie go do Departamentu [...] ww. ministerstwa na stanowisko...

II SA/Wa 422/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723); zwanej dalej ustawą...
przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, służy prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Ubezpieczeń...