Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 711/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

o skierowaniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosku o rozważenie możliwości skierowania do Burmistrza ... wystąpienia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o.o.ś....
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, co wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, a zatem wydanie deklaracji przez Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 338/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

. - Ministra Środowiska od rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w W., Burmistrza...
oraz art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), zwanej dalej 'Poś', Minister...

II OSK 1242/08 - Wyrok NSA z 2009-01-13

( art. 55 Prawo ochrony środowiska in fine)., W przedmiotowej sprawie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, jako inwestor, jeszcze w trakcie...
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2006. Nr 129, poz. 902 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2005 r., uzgodnił...

IV SA/Wa 1885/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-19

sytuacji, iż przed tym samym organem toczyły się dwa postępowania w tej samej sprawie, pierwsze o ponowne rozpatrzenie sprawy na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg...
oddziaływania na środowisko jest całkowicie odmienna sprawą niż ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów. Z racji objęcia nadzoru przez Ministra...

IV SA/Wa 2537/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-25

Środowiska od rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w W., Burmistrza Miasta H...
na podstawie art. 106 § 5 kpa oraz art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2006. Nr 129, poz. 902 ze zm...

II OSK 1816/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

. wystąpił do Ministra Środowiska o uzgodnienie realizacji tego przedsięwzięcia na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, a Minister Środowiska...
postanowieniem z [...] lutego 2007 r. nr [...] uzgodnił realizację według wariantu W 3 i określił jej warunki. Wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy wnieśli Generalny Dyrektor...

IV SA/Wa 496/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-17

realizacji tego przedsięwzięcia na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska., Minister Środowiska postanowieniem z [...] lutego 2007 r...
. nr [...] uzgodnił realizację według wariantu W 3 i określił jej warunki. Wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy wnieśli Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Burmistrz Miasta H...

II SAB/Wa 106/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-11

z dnia 9 grudnia 2010 r. skierowane do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa otrzymał jedynie informację z Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa dotyczącą...
, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reprezentowane przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa nie posiada bowiem wiążących informacji w tym zakresie...