Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

IV SA/Wa 1800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

prowadzenia skutecznej ochrony obiektu. Uwzględniając powyższe argumenty, zawarte w pismach Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej oraz Szefa Centrum Wsparcia...
zawartych w studium. Za całkowicie nietrafione organ odwoławczy uznał argumenty dotyczące ochrony środowiska, bowiem Szef WSz[...] nie odmówił uzgodnienia planu...

IV SA/Wa 3180/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-19

oraz prognozą oddziaływania na środowisko, Szef Sztabu Generalnego [...] utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., Powyższe postanowienie zostało wydane w następującym...
oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju., Zwrócić należy uwagę, że ustalenia...

II SA/Wa 2033/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-27

nr [...], nie jest uciążliwa dla środowiska i ludności oraz spełnia wymagania sanitarne, co w szczególności wynika z protokołu pomiarów pola elektromagnetycznego wykonanych dla celów ochrony...
., Nr [...] oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S. z dnia [...] września 2006 r., Nr [...]., przyznającej Panu...

IV SA/Wa 2800/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-06

. Dotyczyło to zarówno określenia tzw. stref ochronnych dla obiektów budowlanych, jak i np. tworzenia tego rodzaju obszarów z uwagi na wymagania ochrony środowiska...
z uwzględnieniem reguł, zawartych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Natomiast określenie generalnych reguł, ograniczających możliwości zagospodarowania...

V SA/Wa 822/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

Narodowej reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON zawarł z Fundacją E. '...' w W... umowę numer ... na realizację zadania...
jest organizacją pozarządową, której marka i status jest znany w środowisku edukacyjnym w całej Polsce, a jej działalność przynosi stały dochód, w szczególności...

V SA/Wa 2667/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

[...] czerwca 2011 r. Minister Obrony Narodowej reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON zawarł z F. w W. (dalej także Skarżąca) umowę...
warunkujące umorzenie należności. Fundacja jest organizacją pozarządową, której marka i status jest znany w środowisku edukacyjnym w całej Polsce, a jej działalność...