Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

IV SA/Wa 83/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-26

racjonalnymi przesłankami. W interesie społecznym leży umożliwienie korzystania ze środowiska przyszłym pokoleniom. W świetle prawa rośliny nieobjęte formami ochrony przyrody...
sformułował następujące generalne wnioski:, (i) 'Instytucja zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu stanowi jeden z instrumentów ochrony terenów zielonych i zadrzewień, mający...

IV SA/Wa 757/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-02

albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Powyższe oznacza, że względy ochrony...
konserwatorski orzekający w tym przedmiocie związany jest generalną dyrektywą zawartą w art.4 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którą ochrona zabytków...

VII SA/Wa 732/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu [...] z 2000 r. (fragment rysunku prezentującego zasady ochrony środowiska kulturowego)., Pismem z [...] sierpnia 2020 r. Miasto...
[...], obejmujący działkę o nr ew. [...] i obszar parku w granicach wpisanego do rejestru zabytków pod nr. [...] Parku Leśnego w [...]. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska...

VII SA/Wa 2115/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

. Stowarzyszenie zarzuciło, iż decyzja nr [...] została wydana mimo braku rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który winien...
gatunki zwierząt, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;, - chronione gatunki roślin, wymienione...

I SA/Wa 721/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-01

. Ponadto, organ ochrony zabytków wskazał, że z pisma Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 28 lipca 2011 r. wynika, iż autostrada [...] na całym odcinku od L...
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w W. z [...] września 2010 r.nr [...], pozwalającej Generalnej Dyrekcji...

VII SA/Wa 1826/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

lub posiadacz tej zgody nie udzielił; 3) zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku prowadzenia badań archeologicznych...
informacje na temat zakresu ochrony konserwatorskiej oraz warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków, zgodnie z art. 11e i 11f ww. ustawy;, 2) w decyzji należy wskazać...

VII SA/Wa 1316/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-08

i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o muzeach, sprawuje nadzór nad muzeami. W tym celu może dokonywać kontroli ich działalności. Na tej podstawie...
, ewidencjonowania oraz ochrony i zabezpieczenia zgromadzonych zbiorów. W jej wyniku organ zalecił Z. L. P. wykonanie szeregu działań oraz przekazanie informacji o sposobie...

VII SA/Wa 895/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-20

graficznego, odwołując się w sentencji do 'zeszytu ewidencji' tj., do granic ochrony 'ekologicznej i konserwatorskiej', wyznaczonych na szkicu sytuacyjnym parku...
parkowa z 1976 r.). Jednocześnie, w odniesieniu do określenia granic ochrony konserwatorskiej na podstawie decyzji z dnia [...] września 1979 r., organ wskazał, że przedmiot...

I SA/Wa 324/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-22

powstania budynku oraz autor projektu., Z powyższą opinią, w ocenie organu, zgodziła się Dyrektor Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego - B. T...
formułują zawarte w nich oceny. I tak opinia Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturalnego w B. z dnia 14 maja 2002 r. została wydana w sprawie skreślenia...

II OSK 1994/12 - Wyrok NSA z 2014-02-06

i jest reprezentatywne dla tego środowiska zawodowego, ponadto podejmuje działania także na rzecz montażystów niezrzeszonych, występując jako negotiorum gestor...
kontrolę rynku, zawieranie umów, inkasowanie wynagrodzeń należnych twórcom montażu, dokonywanie repartycji zainkasowanych wynagrodzeń oraz dochodzenie ochrony w przypadku...
1   Następne >   2