Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 2598/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

. J. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia...
1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz: E. O. kwotę 200 (dwieście) złotych, M. i J. B. solidarnie kwotę 200...

VII SA/Wa 916/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-05

i Autostrad na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r. utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...] kwietnia 2011 r...
w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2014 r. W ocenie Sądu 'w tym stanie rzeczy, rozpatrując odwołanie Minister Infrastruktury...

VII SA/Wa 2194/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-10

z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2569/15, jest nadal wykonalna uchylona tym wyrokiem Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
na realizacji inwestycji drogowej. Następnie w dniu [...] września 2012 r. została wydana decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: [...], a z kolei w dniu...

IV SA/Wa 463/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

Elektroenergetycznej [...]), według wariantu preferowanego, zmieniona decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2016 r., znak: [...], uchylającą w części...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz ww. decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 422/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

. nr [...] o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L. i utrzymana w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony...
przedsięwzięcia, która decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...], została uchylona w części dotyczącej unormowań związanych...

VII SA/Wa 2000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej '[...]'., Minister zawiesił postępowanie odwoławcze do czasu wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
nie jest decyzją ostateczną, gdyż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie odwoławcze w sprawie tej decyzji. Dlatego postępowanie odwoławcze w tej sprawie...

VII SA/Wa 727/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-20

sposób uwzględnione zostały ustalenia zawarte w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uwzględnia postanowienia decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
, Towarzystwo wniosło o uchylenie wydanego w trakcie prowadzonego przez organ I instancji postępowania, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1749/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

w [...], z uwzględnieniem zmian ustalonych w pkt 1-3 decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;, II. wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia...
w projekcie budowlanym - określone w pkt I.3 decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...], z uwzględnieniem zmian ustalonych w pkt 4 decyzji Generalnego...

IV SA/Wa 1120/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

do Stacji Elektroenergetycznej [...]), według wariantu preferowanego, oraz, - decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2016 r. znak...
i prawnego istniejącego w dniu wydania decyzji. Podał, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] października 2016 r., tj. przed wydaniem decyzji...

IV SA/Wa 2480/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-10

wynikające z potrzeb ochrony środowiska: Ustalam obowiązek zachowania warunków i wymagań określonych w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]kwietnia...
w trakcie prowadzonego przez Ministra postępowania dotyczącego decyzji Wojewody [...], Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie odwoławcze w sprawie...
1   Następne >   +2   5