Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VII SA/Wa 857/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-03

i przebudową dróg innych kategorii., Z akt sprawy wynika, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia (...) kwietnia 2011 r., nr (...), stwierdził nieważność...
sprawy, została utrzymana w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2011 r., nr (...)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...

VII SA/Wa 1054/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

prawomocnego zakończenia postępowania związanego z wydaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia [...] kwietnia 2011r. stwierdzającej nieważność...
się decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanej dnia [...] kwietnia 2011r. stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2008r. znak...

II OSK 2124/17 - Wyrok NSA z 2017-12-08

wariantu 'III'. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, decyzją z dnia [...] września 2012 r. znak: [...], uchylił w części ww. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony...
w Warszawie uwzględniały też decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015 r., który zezwolił inwestorowi na odstępstwo od zakazów...

IV SAB/Wa 296/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

dla tej inwestycji zostały ustalone przez organ I instancji (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...]) w decyzji z [...] lutego 2011 r. znak: [...]. Generalny...
wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o potwierdzenie tej informacji i po uzyskaniu w dniu 22 maja 2013 r. pisma w tej sprawie, w dniu 23 września 2013 r...

II OSK 2280/16 - Wyrok NSA z 2016-12-02

, oddalił bowiem skargę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r. utrzymującą w mocy...
r., wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, utrzymana w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2014 r...

VII SA/Wa 2033/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

o środowiskowych uwarunkowaniach., W kontekście tego wskazano, że w dniu 20.01.2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia...
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 20.01.2010r., skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...], organ...

II OSK 3072/17 - Wyrok NSA z 2018-05-08

na realizację przedsięwzięcia z [...] kwietnia 2015 r., ale także z decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2016 r. oraz uchylił, znajdujący...
w [...] z [...] kwietnia 2015 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia została zmieniona decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OSK 214/13 - Wyrok NSA z 2013-04-05

, oraz z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2010 r., znak: [...], uchylającą w części i umarzającą bądź orzekającą w tym zakresie co do istoty...
[...] stycznia 2010 r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zmienioną decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2010...

IV SAB/Wa 297/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

: [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. znak: [...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił tę decyzję w części i orzekł...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji spornego przedsięwzięcia. W piśmie z dnia 14...

II OSK 2563/17 - Wyrok NSA z 2018-01-09

uchylenia, na mocy wyroku WSA w Warszawie z 13 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2569/15, decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2012 r...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2012 r., co świadczy o wadliwości tegoż uzgodnienia i braku możliwości wydania zezwolenia na realizację inwestycji...
1   Następne >   +2   +5   +10   17