Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

V SA/Wa 129/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony...
. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Do czasu ustanowienia planu ochrony...

V SA/Wa 2662/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9. Wpisy...
) oraz, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Ł. potwierdził, iż w na rok 2014 rezerwat przyrody 'J.' nie posiada ustanowionego planu ochrony ani zadań...

I GSK 1763/18 - Wyrok NSA z 2021-04-28

) dotyczy zachowania cech charakterystycznych danego krajobrazu., W myśl art. 113 ustawa o ochronie przyrody - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny...
regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Do czasu ustanowienia planu ochrony sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych, które są ustanawiane w drodze zarządzenia...

V SA/Wa 2661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-13

krajobrazu, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr...
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska...

V SA/Wa 759/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony...
. Rozporządzenia. W odpowiedzi z [...] kwietnia 2017 r. Gmina wskazała, jako podstawę prawną, zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] i Regionalnego...

V SA/Wa 1234/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody...
się na obszarze rezerwatu przyrody 'J.' są objęte ochroną czynną. Dodatkowo strona powołała się na Zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

V SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

krajobrazu, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr...
na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody...

II OSK 3800/19 - Wyrok NSA z 2020-03-03

, o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko., 6. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko zakończyła się wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony...
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] sierpnia 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i następnie zmienione...

I SA/Gl 495/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-03

nie przekroczy 50 % poniesionych nakładów., Wobec powyższego strona skonstatowała, że generalnym ustawowym celem utworzenia Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
działa Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, utworzony jako fundusz celowy na podstawie art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...

I SA/Kr 235/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-21

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym., Dyrektor Izby Skarbowej, działając z upoważnienia Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 2...
możliwości zwolnienia z opodatkowania dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
1   Następne >   +2   +5   10