Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

IV SO/Wa 2/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-27

niejawnym sprawy z wniosku M. M. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę...
w sprawie ze skargi J. K., M. M., S. G. i A. S. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych...

IV SO/Wa 2/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-26

niejawnym sprawy z wniosku M. M., J. K., S. G. i A. S. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy...
i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi J. K., M. M., S. G. i A. S. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2010 r...

IV SO/Wa 2/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-30

. (sygn. akt IV SO/Wa 2/11) w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy...
i odpowiedzi a na skargę w sprawie ze skargi J. K., M. M., S. G. i A. S. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2010 r...

IV SA/Wa 16/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-15

Infrastruktury z dnia [...].10.2010 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...].06.2011 r. uchylił w całości ową decyzję środowiskową i przekazał...
o EURO 2012. Zatem podzielenie przez Sądy Administracyjne obu instancji stanowiska wyrażonego w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].06.2011 r...

IV SA/Wa 1938/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

decyzja została wydana w dniu [...] sierpnia 2009 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Decyzja Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2006 r., w wyniku korekty...
oceny, oddziaływania na środowisko inwestycji., W piśmie z dnia 18 maja 2009 r. pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o oddalenie skargi...

II OSK 2060/09 - Wyrok NSA z 2010-04-01

, z późn. zm.). Taka decyzja została wydana w dniu 7 sierpnia 2009 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] sierpnia...
zaskarżoną decyzję Wojewody Mazowieckiego., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazano m. in., że postępowanie w sprawie wszczęto na podstawie wniosku Generalnego Dyrektora Dróg...

IV SA/Wa 571/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

przesłanek uwzględnianych przy wydawaniu zaskarżonego rozstrzygnięcia. W przedmiotowej sprawie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie w sprawie...
inżynieryjnych, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wykonanie urządzeń służących ochronie środowiska. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

IV SA 3348/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-30

dotyczące nie sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko jaki przewiduje ustawa Prawo ochrony środowiska. W wyniku modyfikacji wniosku Generalnego Dyrektora...
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zm./ podnosząc równocześnie, ze przepisy tej ustawy nie miały zastosowania w postępowaniu o ustalenie...

IV SA/Wa 164/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-29

środowiska (Dz. U. z dnia 9 maja 2003 r. Nr 78, poz. 706)., O oddalenie obu skarg wniósł Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podzielając w szczególności uwagę Ministra...
autostrady przez Park Krajobrazowy W. oraz analizę wydanych w sprawie wskazań lokalizacyjnych. Jak podniesiono - następnie - w dniu [...] maja 2003 r. Dyrektor Generalny...

IV SA/Wa 2337/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-29

rozpoznania wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lipca 2005 roku - uzupełnionego w dniu [...] listopada 2005 roku., Od decyzji tej odwołania...
ludzi, natomiast w rozdziale 15 opisano przewidywane środki ochrony środowiska. Informacje o obiektach budowlanych i urządzeniach związanych z planowanym przedsięwzięciem...
1   Następne >   +2   +5   7