Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SAB/Wa 88/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-28

. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpoznania zażalenia skarżącej...
sprawy; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącej 'J.' Sp. z o.o. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów...

IV SO/Wa 39/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-08

z wniosku W. M. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie Sądowi skargi W. M. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami...
administracyjnymi postanawia: - wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych. Skarżąca - W. M. złożyła do Wojewódzkiego Sądu...

IV SO/Wa 16/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

niejawnym sprawy z wniosku M. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę...
w sprawie ze skargi M. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia oddalić wniosek. W dniu 6 marca 2009 r. M. K...

IV SO/Wa 15/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

niejawnym sprawy z wniosku M. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę...
w sprawie ze skargi M. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony...

IV SAB/Wa 5/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

niejawnym sprawy ze skargi W. M., S. M., S. K., J. P., J. P. oraz M. S. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku...
[...] grudnia 2009 r. (data nadania) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o uznanie skargi za niezasadną wskazując, że zgodnie z art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3...

IV SAB/Wa 70/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić...
od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych na rzecz skarżącego, tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu 24 marca 2009 r. K. B. wniósł skargę...

IV SAB/Wa 68/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

ze skargi K. L. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nierozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić...
od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych na rzecz skarżącego, tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu 16 lutego 2009 r...

IV SAB/Wa 71/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

ze skargi E. i P. D. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nierozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2...
. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych na rzecz skarżącego, tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu 16 stycznia 2009 r. (data nadania...

IV SAB/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

tej ustawy centralnym organem administracji rządowej powołanym do realizacji zadań, o których mowa w art. 127 ust. 1 jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art...
. 127 ust. 3 tej ustawy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku...

IV SAB/Wa 89/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

sprawy ze skargi M. J. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić...
od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych na rzecz skarżącej, tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu 11 marca 2009 r. (data...
1   Następne >   +2   +5   +10   64