Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II OW 60/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

. Z analizy postanowień ww. ustawy należy wnioskować, że rejestry prowadzone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jako część rejestru prowadzonego przez Generalnego...
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 150 pkt 7 ww. ustawy regionalny dyrektor ochrony środowiska przejął kompetencje dotyczące prowadzenia rejestru form...

III OW 7/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-23

. instalacji do produkcji płyt., Ponadto Marszałek powołał się na treść pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2020 r., w którym organ stwierdził...
2019 r., W związku z powyższym, w ocenie Starosty [...], organem ochrony środowiska w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla przedsięwzięcia na terenie zakładu...

II SA/Bd 144/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-22

z jego brzmieniem organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
z wymogami prawa dotyczącego ochrony środowiska;, • B.16 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi;, • B.18 Zgodność dokumentacji projektowej z regulaminem konkursu...

II SA/Bd 614/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-14

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia ... 2010 r. znak: ... (interpretacja dostępna na stronie: http://www.gdos.gov.pl/wyjasnienia-i-interpretacje). Organ wskazał...
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. (nr ... z dnia ... 2014 r.) oraz opinii w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia...

I SA/Bd 307/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-27

. W tym zakresie instytucja wskazała na 'Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania...
zarządzająca wskazała, że zgodnie z zapisami wskazanych Zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w stosunku do inwestycji...

II OW 132/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

, regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy jest w sprawach przedsięwzięć, które realizowane będą na terenach zamkniętych (art. 378 ust. 2), niezależnie...
realizowanego na terenie zamkniętym, to nie ulega wątpliwości, że organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, a nie starosta. Podobny wyjątek dotyczy...

II OW 203/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

. W. 'Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów' (wydawca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2011) wskazano...
województwa (ust. 3 pkt 1 lit. a - d) bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska (ust. 4)., Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach marszałek województwa jest organem...

II OW 172/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Województwa M. wskazał, że w przepisach ochrony środowiska rządzi generalna zasada podziału kompetencji organów ze względu na skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...
zamkniętych, organem ochrony środowiska jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Konstrukcja normatywna art. 41 ust. 4 ustawy o odpadach wyraźnie wskazuje odrębny organ...

II OW 54/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-28

lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, podkreślono właściwość marszałka województwa w odniesieniu do przypadków, w których chodzi o przedsięwzięcie mogące zawsze...
określonych przypadkach organem właściwym jest marszałek województwa (art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a - d Uodp) bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 41 ust. 4 Uodp...

II OW 82/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-01

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie , obecnie właściwy w sprawach szkód w środowisku) właściwy jest Marszałek Województwa Mazowieckiego., W tej sytuacji na podstawie art. 4...
zwiększonych kosztów utrzymania rzek Długiej, Czarnej, Beniaminówki na terenie powiatu wołomińskiego w 2008 r. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...
1   Następne >   2