Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

III SA/Gd 292/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-27

aspekty ochrony środowiska'. Organ wskazał, że strona złożyła sporządzone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr [...] w K. dokumenty stwierdzające zgodność nauczanych...
górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. Nr 213, poz. 1569)., Dyrektor szkoły w ww. piśmie z dnia 14 lipca...

I OSK 85/16 - Wyrok NSA z 2016-12-13

ust. 3 u.s.o. dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej...
niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko...

II SA/Wa 236/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-25

- oddala skargę - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w [...] decyzją z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...], odroczył spełnianie obowiązku szkolnego przez O. P. ur...
Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w [...], a także wziąć pod uwagę rozbieżność stanowisk obojga rodziców co do odroczenia obowiązku szkolnego ich córki. Dyrektor...

I OSK 1095/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, (...), w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia...
im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia dziecka lub ucznia...

I OSK 153/13 - Wyrok NSA z 2013-04-17

. są dyrektorzy obu szkół, a stan ten nie powoduje żadnych sytuacji konfliktowych pomiędzy nimi. Kierowanie przez jedną osobę szkołami funkcjonującymi w jednym obiekcie nie usprawni...
przez dyrektora zespołu;, - zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjach, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej...

IV SA/Gl 627/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-10

. Wspólnymi pomieszczeniami są: sala gimnastyczna i hala sportowa. Administratorami budynku szkolnego są wspólnie dyrektorzy obu szkół, natomiast na dyrektora Gimnazjum...
dyrektorami placówek, których dotyczy połączenie. Jednakże w ocenie Kuratora, zarządzanie nieruchomością przez jeden podmiot nie usprawni jej funkcjonowania, co więcej połączenia...

I OSK 221/13 - Wyrok NSA z 2013-05-28

komputerowych. Wspólnymi pomieszczeniami są: sala gimnastyczna i hala sportowa. Administratorami budynku szkolnego są wspólnie Dyrektorzy obu Szkół, natomiast na Dyrektora...
Dyrektorami placówek, których dotyczy połączenie. Jednakże, w ocenie Kuratora, zarządzanie nieruchomością przez jeden podmiot nie usprawni jej funkcjonowania, co więcej...