Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

II FSK 881/05 - Wyrok NSA z 2006-06-13

podatkowego /por. m.in. B. Brzeziński, Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska...
, po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2006 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Łd 1030/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-30

o dotację ,zawarte między nabywcami pojazdów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a jednostkami straży i dotyczące dofinansowania zakupu pojazdów...
z podwykonawcami i ponosiła pełną odpowiedzialność za inwestycję. W jej ocenie było to zatem generalne wykonawstwo robót. Wykonywane roboty podlegały zaś stawce podatku od towarów...

I SA/Gd 1609/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-02

, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu...
dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zaskarżona decyzja nie może być wykonana 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz...

I SA/Bk 892/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-23

gospodarczej oraz o zwrócenie się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w B. o nadesłanie informacji...
, asesor sądowy WSA Marcin Kojło (spr.), , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi K. Z. na decyzję Dyrektora Izby...

FSK 1120/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

, a to Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej, w tym w dniu 22 czerwca 1998 r. zezwolenie...
Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 7.200 zł /słownie siedem tysięcy dwieście złotych/, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. 1, FSK 1120/04, Uzasadnienie:, Wyrokiem...