Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 746/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

; sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony...
z art. 10 ust. 3 p.r.d., to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych. Tym samym to właśnie informacje uzyskane od GDDKiA...

II GSK 134/16 - Wyrok NSA z 2017-10-18

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Krakowie) z 17 stycznia 2014 r. wynika, że w niniejszej sprawie w dniu kontroli na odcinku granica miasta Kraków...
ustawy o drogach publicznych bowiem odnosił się do konstytucyjności przepisów ustawy o ochronie środowiska., Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał...

VI SA/Wa 2932/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-28

umożliwia uproszczoną klasyfikację odpadów niebezpiecznych, których skład nie jest dokładnie znany, pod warunkiem, że nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska wodnego...
z [...] na [...], co jednak nie zmienia faktu, iż w dalszym ciągu jest to ten sam towar niebezpieczny, który przez cały czas charakteryzował się takim samym zagrożeniem dla środowiska...

VI SA/Wa 805/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

przeprowadzony w całkowitej sprzeczności z zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego...
przeprowadzony w sprzeczności z zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego...

VI SA/Wa 2614/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-27

załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna (Dz. U. z 2012 r. poz. 536). Mając...
Środowiska oraz Ministra Gospodarki dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna - uznał, że skarżący przewoźnik miał możliwość wglądu do przepisów prawa powszechnie...

VI SA/Wa 3976/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

, wyłączając od odpowiedzialności wskazane rodzaje przewozów, jest sprzeczny z przepisem art. 32 Konstytucji RP., Ponadto, wskazując na aspekty związane z ochroną środowiska...
zaskarżonej decyzji rozwiązania organizacyjne, które miałyby zapewnić realizację przewozu z zachowaniem mniejszych nacisków na osie zestawu, nie zapewniają ochrony środowiska...

VI SA/Wa 3211/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

wyjaśnienia miały jedynie na celu uniknięcie kary., Powołując się na rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia...
. w swoim raporcie 'Informacja o wynikach kontroli ochrony dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy', w którym inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, odnosząc...

VI SA/Wa 3316/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-02

odpowiedzialny za obsługę krajowego systemu poboru opłat działający w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - K. Sp. z o.o., do udzielenia...
, poz. 2441 ze zm.) przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:, 1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska,, 2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,, 3...

VI SA/Wa 411/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-09

drogi krajowej nie był rzekomo właściwie oznakowany. Z nadesłanego w toku postępowania administracyjnego pisma Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział...
na interpretację obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych. Wyrok Trybunału odnosił się do konstytucyjności przepisów ustawy o ochronie środowiska...

VI SA/Wa 392/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-19

nieautomatycznych przenośnych wag do pomiarów statycznych o nr seryjnych [...] i [...]. Wagi miały w chwili kontroli ważne świadectwa legalizacji ponownej, wydane przez Dyrektora...
oraz dopuszczalnej masy całkowitej uznał, że ww. przekroczenia nie powodują zagrożenia w ruchu drogowym oraz dla środowiska naturalnego. Nadto istnieje potrzeba...
1   Następne >   2