Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Wr 118/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-31

Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa B. Ś., a Gminą S. została zawarta umowa o przekazanie nieruchomości w użytkowanie...
., W uzasadnieniu odwołania wskazano, że działka nr[...] , będąca w zarządzie odwołującego się, na podstawie pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 marca 2006 r...

II SA/Po 355/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-23

Powiatowego w [...] z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] Ponadto udokumentowane to jest zaświadczeniem Wydziału Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2019 r...
, że Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w [...] w piśmie z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] poinformował organ prowadzący ewidencję gruntów...

IV SA/Po 760/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

kopię umowy nr [...] z [...] grudnia 2004 r. o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Ministerstwem Obrony Narodowej...
. Z danych posiadanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w [...] wynika, że dla działek objętych przedmiotowym postępowaniem...

I OSK 2141/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

nr [...] z dnia [...] grudnia 2004 r. o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Ministerstwem Obrony Narodowej wraz z aneksem...
. Z danych posiadanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w [...] wynika, że dla działek objętych przedmiotowym postępowaniem...

II SA/Po 295/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-06

jej za ciek naturalny. Z kolei Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta P. w piśmie z dnia [...] r. stwierdził, że brak ujęcia [...] w aktach/dokumentach wskazanych...
przez różnych hydrologów, pozyskane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta P.. Fakt ten znalazł swoje odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania...